K problematiki hrepenenja v slovenskem cankarjeslovju

  • Erwin Köstler
Ključne besede: cankarjeslovje, slovenska književnost, literarna zgodovina, Cankar, Ivan, literarna interpretacija, hrepenenje

Povzetek

Pričujoča razprava prikliče v spomin nekaj najbolj izvirnih povojnih raziskovalnih pristopov k problematiki hrepenenja in poudarja tiste tematske vidike, ob katerih je prišlo do razhajanj s tradicionalnim, svetovnonazorsko usmerjenim cankarjeslovjem.

Literatura

Avsenik Nabergoj, Irena. Ljubezen in krivda Ivana Cankarja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.

– – –. Hrepenenje in skušnjava v svetu literature. Motiv Lepe Vide. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010.

Behler, Ernst. »Romantik, das Romantische«. Historisches Wörterbuch der Philosophie. 8. R–Sc. Izd. Joachim Ritter in Karlfried Gründer. Ur. Rudolf Eisler. Basel: Schwabe, 1992. 1076–1086.

Bernik, France. Ivan Cankar. Monografska študija. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1987.

– – –. »Opombe k dvajseti knjigi«. Ivan Cankar, Zbrano delo. 20. Volja in moč; Iz Ottakringa v Oberhollabrunn; Milan in Milena; Črtice 1911–1913. Ur. France Bernik. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974. 305–362.

Cankar, Izidor. »Uvod«. Ivan Cankar, Zbrani spisi 16: Satirični spisi (1909–1910); Kritični in polemični spisi (1908–1912); Bela krizantema; Volja in moč; Lepa Vida. Izd. Izidor Cankar. Ljubljana: Nova založba, 1933. V–XIX.

– – –. »Uvod«. Ivan Cankar, Zbrani spisi 17: Črtice (1911–1913); Milan in Milena; Moje življenje; Grešnik Lenart. Izd. Izidor Cankar. Ljubljana: Nova založba, 1934. V–XVI.

Corbineau-Hoffmann, Angelika. »Sehnsucht«. Historisches Wörterbuch der Philosophie. 9. Se–Sp. Izd. Joachim Ritter in Karlfried Gründer. Ur. Rudolf Eisler. Basel: Schwabe, 1995. 165–168.

Hribar, Tine. Drama hrepenenja: Od Cankarjeve do Šeligove Lepe Vide. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983. (Zbirka kultura).

– – –. »Cankar in Nietzsche: hrepenenje in volja do moči«. Nova revija 7.78–79 (1988): 1700–1705.

Juvan, Marko. »O usodi ‘velikega’ žanra«. Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003. 17–48.

Kermauner, Taras. Cankarjeva dramatika. Ljubljana: [Samozaložba], 1979.

– – –. Napačni in pravi: Porajanje levice-desnice 3. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2001.

Koron, Alenka. »Spet najdeni čas? K vprašanju pripovedi v literarnem zgodovinopisju«. Kako pisati literarno zgodovino danes? Ur. Darko Dolinar in Marko Juvan. Ljubljana: ZRC SAZU, 2003. 245–273.

Kos, Janko. »Ideja volje do moči v Cankarjevih dramskih delih«. Sodobnost 16 (1968): 1202–1219.

Kos, Matevž. Poskusi z Nietzschejem: Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi. Ljubljana: Slovenska matica, 2003.

Köstler, Erwin. »Cankarjeslovje, kam meriš? Irena Avsenik Nabergoj: Ljubezen in krivda Ivana Cankarja«. Primerjalna književnost 30.2 (2007): 155–163.

– – –. »Nachwort«. Ivan Cankar, Milan und Milena: Erzählungen. Ur. in prev. Erwin Köstler. Celovec: Drava, 2011. 241–256.

Kozak, Primož. Temeljni konflikt Cankarjevih dram. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1980.

Mahnič, Joža. Zgodovina slovenskega slovstva V. Obdobje moderne. Ur. Lino Legiša. Ljubljana: Slovenska matica, 1964.

Marcuse, Herbert. »Über den affirmativen Charakter der Kultur«. Marcuse, Herbert: Kultur und Gesellschaft I. Frankfurt ob Majni.: Suhrkamp, 1965. 56–101.

Niemeyer, Christian. »Der Wille zur Macht«. Nietzsche-Lexikon. Izd. Christian Niemeyer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2009. 395–400.

Pirjevec, Dušan. »Boj za Cankarjevo podobo«. Naša sodobnost 2.7–8 (1954): 678–687; 2.10 (1954): 921–935; 2.11–12 (1954): 1109–1126.

– – –. Ivan Cankar in evropska literatura. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1964.

– – –. »Vprašanje o Cankarjevi literaturi«. Slavistična revija 17.1 (1969): 150–182.

Pogačnik, Jože. »Problem ‘afirmativne kulture’ v Cankarjevem delu«. Jezik in slovstvo 28.2 (1982/83): 29–33.

– – –. Slovenska Lepa Vida ali hoja za rožo čudotvorno: Motiv Lepe Vide v slovenski književnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1988.

Poniž, Denis. Ivan Cankar, Lepa Vida: Poskus interpretacije. Ljubljana: Slovenski Gledališki muzej, 2006.

Pregelj, Ivan. »Ivan Cankar: Literaren uvod v Podobe iz sanj«. Mentor 10.5–6 (1917–18): 78–85.

Sartre, Jean Paul. Was ist Literatur? Ur. in prev. Traugott König. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 62006.

Snoj, Vid. »Smisli hrepenenja: literatura Ivana Cankarja in novozavezno krščanstvo«. Primerjalna književnost 23.2 (2000): 27–57.

Wischke, Mirko. »Romantik«. Nietzsche-Lexikon. Izd. Niemeyer, Christian. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2009. 308.

Zadravec, Franc. Elementi slovenske moderne književnosti. Murska Sobota: Pomurska založba, 1980.

Objavljeno
2017-10-25