Prostor, spacialnost, spacializacija: literarne raziskave po prostorskem obratu in spacialna logika (zgodovinskega) narativa

  • Jola Škulj
Ključne besede: literarna teorija, kulturna geografija, geokritištvo, prostor, prostorskost, prostorski obrat, spacializacija

Povzetek

Razprava premisli pojme »prostor«, »prostorskost«, »spacializacija«, da pojasni, kako razumeti Sojeve argumente za prostorsko razmišljanje, ali to, kar je prostorska oziroma geografska domišljija. Alternativni pogled njegove ideje tretjega prostora, ki predpostavlja materialno in mentalno razsežnost prostorskosti, je dragocen za projekt »Prostor slovenske literarne kulture: literarna zgodovina in prostorska analiza z geografskim informacijskim sistemom«. Spremenjena strukturna dominanta védnostnega sistema o literaturi omogoča geokritičnim raziskavam in kulturni geografiji sprožiti nove zahteve po tolmačenju prostorskih modelov literarnih pojavov, kar informacijska tehnologija gotovo dopušča. Prostorski obrat spontano generira možnosti za natančnejša reprezentacijska sredstva razbiranja spacializirane zgodovine in uresničuje geokritični ideal multifokalne predstavitve literarnih dejstev.

Literatura

Ayers, Edward L. »The Pasts and Futures of Digital History«. 1999. Dostopno na: http://www.vcdh.virginia.edu/PastsFutures.html (16. 6. 2013).

Bahtin, Mihail M. Teorija romana: izbrane razprave. Ur. Aleksander Skaza, prev. Drago Bajt. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

Benjamin, Walter. »O pojmu zgodovine«. Prev. Frane Jerman. Benjamin, Izbrani spisi. Ljubljana: Studia humanitatis, 1998. 213–225.

Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Prev. M. B. DeBevoise. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2004.

DiSalle, Robert (1996). »Space«. The Cambridge Dictionary of Philosophy. 2nd Edition. Ur. Robert Audi. Cambridge: Cambridge UP, 1999. 866–867.

Fauconnier, Gilles. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. Cambridge: MIT, 1985.

– – –. Mapping in Thought and Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Fludernik, Monika. Towards a ’Natural’ Narratology. London in New York: Routledge, 1996.

Frank, Joseph. »Spatial Form: An Answer to Critics«. Critical Inquiry 4.2 (1977): 231–252.

– – –. »Spatial Form: Some Further Reflections«. Critical Inquiry 5.2 (1978): 275–290.

– – –. »Spatial Form in Modern Literature«. Sewanee Review 53 (1945): 221–240, 433–456, 643–653.

– – –. The Idea of Spatial Form. New Brunswick (NJ): Rutgers University Press, 1991.

Friedman, Susan Stanford. »Spatialization: A Strategy for Reading Narrative«. Narrative 1.1 (1993): 12–23.

Géographie poétique et cartographie littéraire. Ur. Véronique Maleval, Marion Picker in Florent Gabaude. Limoges: Pulim, 2013.

Guldi, Jo. Roads to Power: Britain Invents the Infrastructure State. Cambridge (MA): Harvard University Press, 2012.

Harvey, David. »Evaluation. Geographical Knowledge in the Eye of Power«. Annals of the Association of American Geographers 85.1 (1995): 160–164.

Herman, David. »Storyworld«. Routledge Encyclopedia of Narrative Theory. Ur. David Herman idr. London: Routledge, 2005. 569–570.

Hess-Lüttich, Ernest W. B. »Spatial Turn: On the Concept of Space in Cultural Geography and Literary Theory«. Journal for Theoretical Cartography 5 (2012): 1–11. Dostopno na: http://meta-carto-semiotics.org/uploads/mcs_vol5_2012/MCS_Vol5_2012_Hess.pdf (26. 5. 2013).

Hui, Barbara. Litmap Project. Dostopno na: http://barbarahui.net/the-litmap-project/ (18. 4. 2013).

Jameson, Fredric. Postmodernism, or, the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham (NC): Duke University Press, 1991.

Kant, Immanuel. »Kritika čistega uma. ¼«. Prev. Zdravko Kobe. Problemi 1–2 (2001): 1–170.

Kristeva, Julia. »Word, Dialogue, and Novel«. Kristeva, Desire in Language. Ur. Leon S. Roudiez, prev. Thomas Gora, Alice Jardine in Leon S. Roudiez. Oxford: Blackwell, 1981. 64–91.

Kuhn, Werner, in Brad Blumenthal. Spatialization: Spatial Metaphors for User Interfaces. Dunaj: Technische Universität Wien, 1996. Dostopno na: http://ifgi.uni-muenster.de/~kuhn/research/publications/pdfs/monographs/Spatialization.pdf (25. 4. 2013).

Lefebvre, Henri. La production de l’espace. Pariz: Anthropos, 1974.

Leibniz, G. W. »Mr. Leibnitz’s Fifth Paper, Being an Answer to Dr Clarke’s Fourth Reply«. The Leibniz-Clarke Correspondence. Ur. H. G. Alexander. Manchester: Manchester University Press, 1956.

Lied, Liv Ingeborg. »Another Look at the Land of Damascus«. New Directions in Qumran Studies. Ur. William John Lyons, Jonathan G. Campbell in Lloyd Keith Pietersen. London: T&T Clark International, 2005. 101–125.

McHale, Brian. »Archaeologies of Knowledge«. New Literary History 30.1 (1999): 239–262.

Moretti. Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literatur. Ur. in prev. Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

Piatti, Barbara. Die Geographie der Literatur: Schauplätze, Handlungsräume, Raumphantasien. Göttingen: Wallstein, 2008.

Piatti, Barbara, Anne-Kathrin Reuschel in Lorenz Hurni. »Literary Geography«. Proceedings of the 24th International Cartographic Conference. Santiago de Chile: International Cartographic Association, 2009.

Ryan, Marie-Laure. »Cognitive Maps and the Construction of Narrative Space«. Narrative Theory and the Cognitive Sciences. Ur. David Herman. Stanford: CLSI, 2003. 214–242.

– – –. »Space«. Handbook of Narratology. Ur. Peter Hühn, John Pier in Wolf Schmid. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. 420–433.

Soja, Edward W. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso, 1989.

– – –. Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-And-Imagined Places. Malden (MA): Blackwell, 1996.

Spanos, William. »Modern Literary Criticism and the Spatialization of Time«. Journal of Aesthetics and Art Criticism 29 (1970): 87–104.

– – –. »Heidegger, Kierkegaard, and the Hermeneutic Circle: Towards a Postmodern Theory of Interpretation as Dis-Closure«. Boundary 2 4.2 (1976): 455–488.

Spatial Form in Narrative. Ur. Jeffrey R. Smitten in Ann Daghistany. Ithaca (NY): Cornell University Press, 1981.

Škulj, Jola. »Literatura in prostor: o semiozi in semiosferi«. Slavistična revija 53.3 (2005): 347–361.

– – –. »The Modern Novel: The Concept of Spatialization (Frank) and the Dialogical Principle (Bakhtin)«. Space and Boundaries 5. Ur. Roger Bauer in Douwe Fokkema. München: Iudicum, 1990. 43–50.

– – –. »Spacialna forma in dialoškost: vprašanje konceptualizacije modernističnega romana«. Primerjalna književnost 12.1 (1989): 61–74.

Thompson, John B. Studies in the Theory of Ideology. Berkeley: University of California Press, 1984.

Tolman, Edward C. »Cognitive Maps in Rats and Men«. Psychological Review 55.4 (1948): 189–208.

Torretti, Roberto. »Space«. Routledge Encyclopedia of Philosophy. Philosophy of Science. London in New York: Routledge, 1998. 420–426.

Turner, Mark. The Literary Mind. New York: Oxford UP, 1996.

Warf, Barney, in Santa Arias. »Introduction«. The Spatial Turn. Ur. Barney Warf in Santa Arias. London: Routledge, 2008. 1–10.

Werth, Paul. Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. London: Longman, 1999.

Westphal, Bertrand. »Pour une approche géocritique des textes«. Vox Poetica (2005). Dostopno na: http://www.vox-poetica.org/sflgc/biblio/gcr.html (5. 6. 2013).

White, Richard. »What Is Spatial History?« Spatial History Lab (2010). Dostopno na: http://www.stanford.edu/group/spatialhistory/cgi-bin/site/pub.php?id=29 (6. 3. 2013).

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop