Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture

  • Marijan Dović
Ključne besede: literatura in prostor, slovenska književnost, slovenska kultura, kulturni spomin, nacionalna identiteta, »kulturni svetniki«, Prešeren, France, Vodnik, Valentin, spomeniki

Povzetek

Presenetljiva razprostranjenost spominskih obeležij slovenske literarne kulture, ki jo razkriva aktualna empirična raziskava, med drugim prinaša potrebo po poglobljenem odgovoru na vprašanje, kdaj, kako in s kakšnimi motivi se je ta obsežna transformacija slovenskih prostorov začela. Razprava prikaže tesno povezavo med nastajanjem spominskih obeležij in kanonizacijo ključnih figur slovenske poezije začetka 19. stoletja, Valentina Vodnika in Franceta Prešerna, ter umestitvijo njunih spomenikov v ljubljanski javni prostor leta 1889 oziroma 1905.

Literatura

Aškerc, Anton. »Praznovanje Prešernovega jubileja.« Ljubljanski zvon 21.1 (1901): 72–75.

Cevc, Emilijan. »Matevž Langus in Čopov ter Korytkov spomenik.« Kronika 25.1 (1977): 29–37.

Cimperman, Josip. »O slovesnem odkritji spomenika Valentinu Vodniku.« Ljubljanski zvon 9.7 (1889): 445.

Costa, Etbin H. »Predgovor. Vorrede.« Vodnikov spomenik. Vodnik – Album. Ur. Etbin H. Costa. Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg, 1859. iv–xi.

Dolgan, Marjan. »Prestolnica in središča slovenske književnosti«. Slavistična revija 60.3 (2012): 401–414.

Dović, Marijan. »Model kanonizacije evropskih kulturnih svetnikov«. Primerjalna književnost 35.3 (2012): 71–86.

– – –. »Mreža spomenikov slovenske literarne kulture kot semiotično prilaščanje (nacionalnega) prostora«. Slavistična revija 60.3 (2012): 317–338.

– – –. »Pirjevec, ‘prešernovska struktura’ in ‘slovenski kulturni sindrom’«. Dušan Pirjevec, slovenska kultura in literarna veda. Ur. Seta Knop. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2011. 15–29.

– – –. »Zgodnje literarne reprezentacije nacionalne zgodovine in ‘slovenski kulturni sindrom’«. Primerjalna književnost 30.posebna številka (2007): 71–90.

Funtek, Anton. »Vodníku. Slavnostna kantata«. Ljubljanski zvon 9.7 (1889): 385.

Gspan, Alfonz. »Prešernov grob v Kranju«. Slavistična revija 2.1–2 (1949): 30–50.

Gustin, Jožef. »Ganglov ‘Vodnik’«. Ljubljanski zvon 9.1 (1889): 57–59.

Helgason, Jón Karl. »Relics and Rituals: The Canonization of Cultural ‘Saints’ from a Social Perspective«. Primerjalna književnost 34.1 (2011): 165–189.

– – –. »The Role of Cultural Saints in European Nation States«. Culture Contacts and the Making of Cultures. Ur. Rakefet Sela-Sheffy in Gideon Toury. Tel Aviv: Tel Aviv University, 2011. 245–254.

Hroch, Miroslav. »From National Movement to the Fully-Formed Nation: The Nation-Building Process in Europe«. New Left Review I/198 (1993): 3–20.

Jezernik, Božidar. »Valentin Vodnik, ‘The First Slovenian Poet’: The Politics of Interpretation«. Slovene Studies 32.1–2 (2010): 19–42.

Juvan, Marko. »Literary Self-Referentiality and the Formation of the National Literary Canon: The Topoi of Parnassus and Elysium in the Slovene Poetry of the 18th and 19th Centuries«. Neohelicon 31.1 (2004): 113–123.

– – –. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

– – –. »Svetovna književnost na Kranjskem: transfer romantičnega svetovljanstva in oblikovanje nacionalne literature«. Primerjalna književnost 34.3 (2011): 107–189.

Kos, Janko. Prešeren in evropska romantika. Ljubljana: DZS, 1970.

Kos, Janez. Glejte ga, to je naš Prešeren. Ljubljana: Kiki Keram, 1997.

Kuk, Ivan. »O spominu Vodnikovem«. Kmetijske in rokodelske novice 15.92 (18. november 1857): 367.

Lampe, Evgen. »Prešeren – Slomšek«. Dom in svet 13.23 (1900): 706–709.

Leerssen, Joep. »Nationalism and the Cultivation of Culture«. Nations and Nationalism 12.4 (2006): 559–578.

Levec, Fran. »Ob stoletnici Janeza Vesela Koseskega«. Knezova knjižnica 5. Ljubljana: Slovenska matica, 1898. 191–209.

Malavašič, Franc. »Slovesnosti, obhajane v spomin stoletnega rojstnega dneva Valentina Vodnika, očeta slovenskega pesništva«. Vodnikov spomenik. Vodnik – Album. Ur. Etbin H. Costa. Ljubljana: Kleinmayr & Bamberg, 1859. 63–68.

Močnik, Rastko. Raziskave za sociologijo književnosti. Ljubljana: DZS, 1983.

Murko, Matija. »Fr. Prešeren«. Ljubljanski zvon 11.2 (1891): 81–87.

Nemoianu, Virgil. »National Poets in the Romantic Age: Emergence and Importance«. Romantic Poetry. Ur. Angela Esterhammer. Amsterdam: John Benjamins, 2002. 249–255.

Neubauer, John. »Figures of National Poets. Introduction«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe 4. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam: John Benjamins, 2010. 11–18.

Ozouf, Mona. Festivals and the French Revolution. Prev. Alan Sheridan. Cambridge (MA): Harvard University Press, 1991.

Perenič, Urška. »Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov«. Slavistična revija 60.3 (2012): 365–382.

Quinault, Roland. »The Cult of the Centenary, c. 1784–1914«. Historical Research 71.176 (1998): 303–323.

Rigney, Ann. »Embodied Communities: Commemorating Robert Burns, 1859«. Representations 115 (2011): 71–101.

Stojmenska-Elzeser, Sonja, in Vladimir Martinovski (ur.). Literary Dislocations: 4th International REELC/ENCLS Congress. Skopje, 2012.

Stritar, Josip. »Preširnove poezije«. France Prešeren. Pesmi Franceta Preširna. Ljubljana: Wagner, 1866. 11–46.

Toman, Lovro. »O Prešernovim spominku«. Kmetijske in rokodelske novice 8.15 (10. april 1850): 61.

– – –. »O Vodnikovem godu«. Kmetijske in rokodelske novice 16.4 (23. januar 1858): 29.

– – –. »Vodnikov stoletni rojstni dan 3. februarja 1858«. Kmetijske in rokodelske novice 15.89 (7. november 1857): 354.

Trstenjak, Davorin. »Novoletnica«. Kmetijske in rokodelske novice 16.1 (6. januar 1858): 1.

Urbanc, Mimi, in Marko Juvan. »Na stičišču literature in geografije: literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru slovenske Istre«. Slavistična revija 60.3 (2012): 297–316.

Vodnik, Valentin. Zbrano delo. Ljubljana: DZS, 1988.

Vošnjak, Josip. Spomini. Ljubljana: Slovenska matica, 1982.

Wiesthaler, Fran. »Slavnostni govor ob odkritji Vodnikovega spomenika v Ljubljani dne 30. junija 1889«. Ljubljanski zvon 9.7 (1889): 386–392.

Zbašnik, Fran (anon.). »Odkritje Prešernovega spomenika«. Ljubljanski zvon 25.11 (1905): 636–639.

Žargi, Matija. »Železarna na Dvoru in Prešernov nagrobnik v Kranju«. Kronika 38.3 (1990): 108–113.

Žitko, Sonja. »Spomeniki 19. stoletja na Slovenskem«. Kronika 40.1 (1992): 23–28.

Žvanut, Maja. Rojstna hiša Valentina Vodnika. Maribor: Obzorja, 1988.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop