Pokrajina v luči retoričnih figur v besedilih o slovenski Istri

  • Mimi Urbanc
Ključne besede: literatura in geografija, pokrajina, retorične figure, slovenska književnost, Istra

Povzetek

Prispevek obravnava geografske predstave o slovenski Istri, ki jih proizvajajo retorične figure v literarnih besedilih. Temelji na izhodišču, da figurativni jezik sodeluje v spoznavnih in reprezentacijskih procesih v literarnem in neliterarnem kontekstu ter je kot tak primeren tudi za proučevanje dojemanja ter oblikovanja odnosa do pokrajine.

Literatura

Anderson, Benedict. Zamišljene skupnosti: o izvoru in širjenju nacionalizma. Ljubljana: Studia humanitatis, 2007.

Arentsen, Michiel, Ruben Stam in Rick Thuijs. »Postmodern Approaches to Space«. Dostopno na: http://socgeo.ruhosting.nl/html/files/geoapp/Werkstukken/PostmodernSpace.pdf (8. 9. 2012).

Ažman Momirski, Lučka, in Drago Kladnik. »Terasirane pokrajine v Sloveniji«. Acta geographica Slovenica 49.1 (2009): 7–37.

Barnes, Trevor J., in James S. Duncan. Writing Worlds: Discourse, Text, and Metaphors in the Representation of Landscape. London: Routledge, 1992.

Bržan, Alferija. Čista voda. Triban: samozaložba, 1997.

– – –. Ud kapca du murja. Koper: Libris, 2001.

Cresswell, Tim. Place: A Short Introduction. Malden: Blackwell, 2004.

Demeritt, David. »The Nature of Metaphors in Cultural Geography and Environmental History«. Progress in Human Geography 18.2 (1994): 163–185.

Dović, Marijan. »Mreža spomenikov slovenske literarne kulture«. Slavistična revija 60.3 (2012): 339–350.

Frančič, Franjo. Istra, gea mea. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 1993.

Frank, Michael C. »Imaginative Geography as a Travelling Concept: Foucault, Said and the Spatial Turn«. European Journal of English Studies 13.1 (2009): 61–77.

Fridl, Jerneja, in Mimi Urbanc. »Sporočilnost zemljevidov v luči prvega svetovnega atlasa v slovenskem jeziku«. Geografski vestnik 78.2 (2006): 53–64.

Gabrovec, Matej, in Drago Kladnik. »Some New Aspects of Land Use in Slovenia«. Geografski zbornik 37 (1997): 7–64.

Gašperič, Primož. »O Zemljevidu Ilirskih provinc avtorja Gaetana Palme iz leta 1812«. Acta geographica Slovenica 50.2 (2010): 277–294.

Hladnik, Miran, in Jerneja Fridl. »Prostor v slovenski zgodovinski povesti in njegova geografska prezentacija«. Slavistična revija 60.3 (2012): 431–442.

Hobsbawm, Eric, in Terence Ranger (ur.). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Hrvatin, Mauro, Drago Perko in Franci Petek. »Raba tal na izbranih erozijsko ogroženih območjih terciarnih gričevij v Sloveniji«. Acta geographica Slovenica 46.1 (2006): 57–91.

Jurinčič, Edelman. »Forešti«. 2000: revija za krščanstvo in kulturo 143–144 (2001): 37–44.

– – –. »Spoznavanje Istre«. Primorska srečanja 15.106–107 (1990): 300–301.

Juvan, Marko. »The Space of Sloveninan Literary Culture: Framework and Goals of a Research Project«. Dialogy o slovanských literaturách: tradice a perspektivy. Ur. Josef Dohnal in Miloš Zelenka. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 115–118.

– – –. Uvod v teorijo tropov in figur. Metafora. Predavanja iz Literarne teorije, rokopisno gradivo, 1998–1999.

Kladnik, Drago. »Širjenje gozda na krasu kot dejavnik prostorskega razvoja«. Geografski vestnik 83.2 (2011): 67–80.

Kocjančič, Alojz. »Kamen, trn in brin«. Koledar (1990): 67.

– – –. »Srečanje na Pučah«. Brazde s trmuna 2 (1997): 32–35.

– – –. Šavrinske pesmi. Koper: Libris, 2001.

Lakoff, George in Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press, 1981.

Ledinek Lozej, Špela, in Nataša Rogelja. »Šavrinka, Šavrini in Šavrinija v etnografiji in literaturi«. Slavistična revija 60.3. (2012): 537–547.

Lovrečič, Danilo. »Zakaj te ne ljubim?« Brazde s trmuna 3 (1998): 62–63.

Mesec, Blaž. Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1998.

Mitchell, Peta. »‘The Stratified Record upon Which We Set Our Feet’: The Spatial Turn and the Multilayering of History, Geography, and Geology«. GeoHumanities. Ur. Michael Dear idr. London: Routledge, 2011. 71–83.

Perenič, Urška. »An Overview of Literary Mapping Projects on Cities: Literary Spaces, Literary Maps and Sociological (Re)conceptualisations of Space.« Neohelicon 2013 (v tisku).

– – –. »Čitalništvo v perspektivi družbenogeografskih dejavnikov«. Slavistična revija 60.3 (2012): 365–382.

Pérez Jr., Louis A. Cuba in the American Imagination: Metaphor and the Imperial Ethos. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2008.

Pisk, Marjeta. »Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije Goriških Brd«. Slavistična revija 60.3 (2012): 483–498.

Price-Chalita, Patricia. »Spatial Metaphor and the Politics of Empowerment: Mapping a Place for Feminism and Postmodernism in Geography?« Antipode 26.3. (1994): 236–254.

Ryan, Gery. W., in Russel Bernard. »Data Management and Analysis Methods«. Handbook of Qualitative Research. Ur. Norman K. Denzin in Yvonna S. Lincoln. Thousand Oaks: Sage, 2000. 769–802.

Smrekar, Aleš. »Od deklarativne do dejanske okoljske ozaveščenosti na primeru Ljubljane«. Acta geographica Slovenica 51.2 (2011): 277–292.

Soja, Edward W. Postmodern Geographies. London: Verso, 1989.

Tomšič, Marjan. Šavrinke. Ljubljana: Kmečki glas, 1986.

– – –. Zrno od frmntona. Ljubljana: DZS, 2004.

Tuan, Yi-Fu. »Language and the Making of Place.« Annals of the Association of American Geographers 81.4 (1991): 684–696.

Tucovič, Vladka. »Slovenska Istra: pokrajina na slovenskem literarnem zemljevidu«. Slavistika v regijah – Koper. Ur. Boža Krakar Vogel. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije; ZIFF, 2012. 52–57.

Urbanc, Mimi. »Reprezentacije kulturne pokrajine v besedilih o slovenski Istri«. Annales: anali za istrske in mediteranske študije 22.1 (2012): 199–210.

Urbanc, Mimi, in Marko Juvan. »Na stičišču literature in geografije: literatura kot predmet geografskega preučevanja na primeru slovenske Istre«. Slavistična revija 60.3 (2012): 297–316.

Warf, Barney. »Spaces of Representation«. Encyclopedia of Human Geography. Ur. Barney Warf. Thousand Oaks: Sage, 2006. 71–83.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop