Obrat po prostorskem obratu: umetniškoraziskovalni pristop

  • Aleš Vaupotič
  • Narvika Bovcon
Ključne besede: humanistika, prostorski obrat, teorija diskurza, semiotika, Peirce, Charles Sanders, Bahtin, Mihail, Foucault, Michel, novi mediji, narativizacija, virtualni prostor, omrežja

Povzetek

Razprava problemsko pristopi k metodam, ki jih zajema oznaka »prostorski obrat«, ter pokaže tudi na meje te paradigme. Prvi del teoretsko osvetli problematiko z vidika teorij diskurza Mihaila Bahtina in Michela Foucaulta in semiotike Charlesa S. Peircea, drugi del pa na primerih eksperimentalnih narativizacij kiberprostorov in virtualnih prostorov prevprašuje znakovnost novomedijskega objekta.

Literatura

Bahtin, Mihail M. Estetika in humanistične vede. Ur. Aleksander Skaza, prev. Helena Biffio idr. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

– – –. Teorija romana. Ur. Aleksander Skaza, prev. Drago Bajt. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982.

– – –. Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse. Prev. Borut Kraševec. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.

Barabási, Albert-László, in Réka Albert. »Emergence of Scaling in Random Networks«. Science 286.5439 (1999): 509–512.

Bovcon, Narvika, Barak Reiser in Aleš Vaupotič. If You Look Back, It Won’t Be There Anymore (On the Data Dune Platform). Ljubljana: ArtNetLab, 2008. Dostopno na: http://black.fri.uni-lj.si/datadune/x_dd_binder_crop_optim_redu.pdf (4. april 2013).

Buchloh, Benjamin H. D. »Gerhard Richter’s Atlas. The Anomic Archive«. October 88 (1999): 117–145.

Deleuze, Gilles. »Po čem prepoznamo strukturalizem?« Sodobna literarna teorija. Ljubljana: Krtina 1995. 41-64.

Foucault, Michel. Arheologija vednosti. Prev. Uroš Grilc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

– – –. L’Archéologie du savoir. Pariz: Gallimard, 1969.

– – –. Nadzorovanje in kaznovanje. Prev. Braco Rotar. Ljubljana: Delavska enotnost, 1984.

– – –. »Oko oblasti«. Foucault, Vednost – oblast – subjekt. Ur. Mladen Dolar, prev. Boris Čibej idr. Ljubljana: Krt, 1991. 41–56.

– – –. The Archaeology of Knowledge. Prev. A. M. Sheridan. Abingdon: Routledge, 2002.

Frank, Joseph. »Spatial Form in Modern Literature«. The Sewanee Review 53.2 (1945): 221–240, 53.3 (1945): 433–456, 53.4 (1945): 643–653.

Geppert, Hans Vilmar. Der realistische Weg. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1994.

Kant, Immanuel. »Kritika čistega uma: ¼«. Problemi 39.1–2 (2001). URN:NBN:SI:DOCGVYUWJSM pri http://www.dlib.si.

Lesage, Dieter. »Who’s Afraid of Artistic Research? On Measuring Artistic Research Output«. ART&RESEARCH 2.2. (2009). Dostopno na: http://www.artandresearch.org.uk/v2n2/lesage.html (4. april 2013).

Lévinas, Emmanuel. Etika in neskončno; Čas in drugi. Ljubljana: Družina, 1998.

Madrigal, Alexis. C. »How Google Builds Its Maps – and What It Means for the Future of Everything«. The Atlantic (6. september 2012). Dostopno na: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/09/how-google-builds-its-maps-and-what-it-means--for-the-future-of-everything/261913 (4. april 2013).

Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge (MA): MIT Press, 2001.

Milgram, Paul, in Fumio Kishino. »Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays.« IEICE Transactions on Information and Systems E77-D.12 (1994): 1321–1329.

Odenwald, Sten. »Who Invented Hyperspace? Hyperspace in Science Fiction«. Astronomy Cafe 1995. Dostopno na: http://www.astronomycafe.net/anthol/scifi2.html>.

Peirce, Charles S. Izbrani spisi o teoriji znaka in pomena ter pragmaticizmu. Prev. Alenka Hladnik idr. Ljubljana: Krtina, 2004.

Richter, Gerhard. Atlas. Köln: Walther König, 2006.

de Saussure, Ferdinand. Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1997.

Škulj, Jola. »Spacialna forma in dialoškost: vprašanje konceptualizacije modernističnega romana«. Primerjalna književnost 12.1 (1989): 61–74.

Vaupotič, Aleš. »On the Problem of Historical Research in Humanities: Michel Foucault and Mikhail Bakhtin«. Logos: International Multilingual Electronic Journal for Culture and Spirituality 2.3 (2002). Dostopno na: http://kud-logos.si/2002/09/05/on-the-problem-of-historical-research-in-humanities-michel-foucault-and-mikhail-bakhtin (4. april 2013).

– – –. »Peirceova teorija raziskave kot poetološki model: primer literarnega realizma«. Primerjalna književnost 35.2 (2012): 83–93.

Virilio, Paul. Hitrost osvoboditve. Ljubljana: Študentska založba, 1996.

Vološinov, Valentin N. Marksizem in filozofija jezika. Prev. Marko Kržan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2008.

Warf, Barney, in Santa Arias. »Introduction«. The Spatial Turn: Interdisciplinary Perspectives. Ur. Barney Warf in Santa Arias. Abingdon: Routledge, 2009. 1–10.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Tematski sklop