Mejni (s)prehodi: Homi K. Bhabha in teoretsko umeščanje njegovih koncepcij

  • Marija Jurić Pahor
Ključne besede: literarna teorija, Bhabha, Homi K., postkolonialni študiji, manjšinska književnost, obmejna področja, kulturna identiteta, kulturna hibridnost, »Tretji prostor«, prevajanje

Povzetek

Prispevek se sooča s kulturno in literarno teorijo Homija K. Bhabhe. Pri tem se skuša v navezavi na avto/biografske prvine njegove misli, predvsem pa na razprave in besedila, ki se nanašajo na književnost ob/mejnih regij, približati njegovim ključnim konceptom, kot so »kulturna hibridnost«, »Tretji prostor« in »prevajanje«.

Literatura

American Heritage Dictionary of the English Language (4. izdaja). Boston, New York: Houghton Mifflin Company, 2010. http://americanheritage.yourdictionary.com/. (Dostop 16. 11. 2013).

Bachtin, Michail M. Die Ästhetik des Wortes. Ur. in avtor uvodne besede Rainer Grübel. Prev. Rainer Grübel in Sabine Reese. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp Verlag 1979.

Bahtin, Mihail. Teorija romana. Ljubljana, Cankarjeva založba. 1982.

Bhabha, Homi K. »‘Angst’ in kultureller Übersetzung.« Heterotopien der Identitat: Literatur in interamerikanischen Kontaktzonen. (»The Anxiety of Cultural Translation«, prev. Karsten Düsdieker.) Ur. Herman Herlinghaus, Utz Riese in Sabine Zimmermann. (Anglistische Forschungen, 264). Heidelberg: Winter, 1999. 83−97.

− − −. »Culture’s In-Between.« Questions of Cultural Identity. Ur. Stuart Hall in Paul du Gay. London: Sage, 1996. 53−60.

− − −. Die Verortung der Kultur. Spremna beseda Elisabeth Bronfen. Prev. Michael Schiffmann in Jürgen Freudl. Tübingen: Stauffenburg, 2000.

− − −. »DisemiNacija: Čas, nacija in robovi moderne nacije.« Zbornik postkolonialnih študij. Ur. Nikolai Jeffs. Ljubljana: Krtina, 2007. 249−290.

− − −. »Editor’s Introduction: Minority Maneuvers and Unsettled Negotiations.« Critical Inquiry 23 (1997): 431−459.

− − −. »Globalisierung und Ambivalenz.« Lebensmodell Diaspora. Über moderne Nomaden. Ur. Isolde Charim in Gertraud Auer Borea. Bielefeld: transcript, 2012. 53−64.

− − −. »Grenzen, Differenzen, Übergänge.« Grenzen, Differenzen, Übergänge. Spannungsfelder inter- und transkultureller Kommunikation. Ur. Antje Gunsenheimer. Bielefeld: transcript, 2007. 29−48.

− − −. »On the Irremovable Strangeness of Being Different.« PMLA 113.1 (1998): 34−99.

− − −. The Location of Culture. London, New York: Routledge, 1994.

− − −. The Location of Culture. London, New York: Routledge Classics, 2004.

− − −. Über kulturelle Hybridität: Tradition und Übersetzung. Ur. in avtorja uvodne besede Anna Babka in Gerald Posselt. Spremna beseda Wolfgang Müller-Funk. Prev. Kathrina Menke. Dunaj, Berlin: Verlag Turia + Kant, 2012. 19−55.

Bhabha, Homi K., (ur.). Nation and Narration. London, New York: Routledge, 1990.

Bonz, Jochen in Struve, Karen. »Homi K. Bhabha: Auf der Innenseite kultureller Differenz: ‘In the Middle of Differences.’« Kultur. Theorien der Gegenwart. Ur. Stephan Moebius in Dirk Quadflieg. Würzburg: VS – Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. 132−145.

Deleuze, Gilles in Guattari, Félix. Kafka. Für eine kleine Literatur. Prev. Burkhart Kroeber. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1976.

Dović, Marijan. »Nacionalni pesniki in kulturni svetniki: kanonizacija Franceta Prešerna in Jónasa Hallgrímsona«. Primerjalna književnost 34.1 (2011): 146−163.

Freud, Sigmund. Das Unheimliche, 1919. Prev. Doris Debenjak in Mojca Leskovar. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1994.

Gombač, Andraž. »Koliko še lahko zdržimo?« Primorske novice (28. 6. 2012). Splet 17. 9. 2013. http://www.primorske.si/Kultura/Koliko-se-lahko-zdrzimo-.aspx.

Hall, Stuart. »Kulturelle Identität und Globalisierung.« Ur. Karl H. Hörning in Rainer Winter. Widerspenstige Kulturen. Cultural Studies als Herausforderung. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1999. 393−441.

Jurić Pahor, Marija. »Geburtsmetaphern. Gedanken zur Entbettung und (Neu)Einbettung jenseits vertrauter Fixpunkte und Grenzen.« Auf der Suche nach hybriden Lebensgeschichten: Theorie, Feldforschung, Praxis. Ur. Elka Tschernokoshewa in Marija Jurić Pahor. Münster, New York, München, Berlin: Waxmann, 2005. 43−112.

− − −. »Narativnost spominjanja: vpogledi v avto/biografsko usmerjeno raziskovanje in v govorico ekstremne travme.« Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011. 161−173.

− − −. Narod, identiteta, spol. Trst: ZTT EST, 2000.

− − −. »Transkulturacija in kulturna hibridnost: dva ključna pojma postkolonialnih študijev kot izziv za proučevanje nacionalnih in etničnih identitet.« Razprave in gradivo/Treatises and Documents: Revija za narodnostna vprašanja/Journal of Ethnic Studies 69 (2012): 36−65.

Juvan, Marko. »Dialogi med ‘mišljenjem’ in ‘pesništvom’ in teoretsko-literarni hibridi = Dialogues Between ‘Thinking’ and ‘Poetry’ and Theoretical-Literary Hybrids.« Teoretsko-literarni hibridi: o dialogu literature in teorije. Primerjalna književnost 29. Posebna številka/Special Issue (2006): 9−26, 189−209.

− − −. »Romantika in nacionalni pesniki na evropskih obrobjih: Prešeren in Hallgrímsson. Uvod v tematski sklop.« Primerjalna književnost 34.1 (2011): 119−126.

Kozin, Tina. »Svet na meji sveta. Spremna beseda.« Marko Sosič: Ki od daleč prihajaš v mojo bližino. Ljubljana: Študentska založba, 2012. 318−344.

Kristeva, Julija. Revolucija pesniškega jezika. Prev. Matej Leskovar. Piran: Obalne galerije, 2005.

Mitchell, W. J. Thomas. »Prevedeni prevodilac.« Intervju s Homi Bhabhom vođen marta 1995. Zeničke sveske: Časopis za društvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku 10 (2009): 103−128.

Mugerli, Maruša. »Pisanje med kulturama (Dvojezično pesništvo Josipa Ostija).« Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ur. Marko Stabej. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2005. 190−193.

Norris, Christopher. Deconstruction. Theory and Practice. London: Methuen, 1982.

Negri, Antonio in Hardt, Michael. Imperij. Prev. Politični laboratorij (Barbara Beznec et al). Ljubljana: Študentska založba, 2003.

Oswald, Jani. Babilon – Babylon. Klagenfurt/Celovec: Založba Drava Verlag, 1992.

Poniž, Denis. »Jožica Čertov in Jani Oswald. (Poskus umestitve v prostor sodobne slovenske lirike).« Sodobnost 39.3 (1991): 309−316.

Polanšek, Emanuel. »Antitamburaš kot član tamburaške skupine – that’s jazz!« Intervju z Janijem Oswaldom.« Revija (brez navedbe letnice). Splet 17. 9. 2013. http://www.aacc.or.at/R/zan_1_37.htm.

Potocco, Marcello. Nacionalni imaginariji, literarni imaginariji: različice nacionalnega poziva v literaturi in v literarnih kontekstih. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2012.

Prunč, Erich. »‘Ich entkleide mich der Sprache.’ Jani Oswald als Migrant zwischen den Sprachen.« Transkulturalität und kulturelle Übersetzung im Kontext von Migration. Ur. Gisella Vorderobermeier in Michaela Wolf. Dunaj, Berlin, Münster: LIT Verlag, 2008. 127–146.

Rapport, Nigel, Overing, Joanna. Social and Cultural Anthropology. The Key Concepts. London, New York: Routledge, 2000.

Rutherford, Jonathan. »The Third Space.« Interview with Homi Bhabha. Identity. Community, Culture, Difference. Ur. Jonathan Rutherford. London: Lawrence & Wishart, 1990. 207−221.

Sosič, Marko. Ki od daleč prihajaš v mojo bližino. Ljubljana: Študentska založba, 2012. (Knjižna zbirka Beletrina).

Skrušný, Jaroslav. »Marko Sosič, pisatelj, ki v našo bližino ne prihaja od daleč.« Delo (2. 10. 2012). Splet 17. 9. 2013. http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/marko-sosicpisatelj-ki-v-naso-blizino-ne-prihaja-od-dalec.html.

Škulj, Jola. »Literatura in prostor: o semiozi in semiosferi.« Slavistična revija 53.3 (2005): 347−361.

− − −. »Spacialna forma in dialoškost: vprašanje konceptualizacije modernističnega romana.« Primerjalna književnost 12.1 (1989): 61−74.

Škulj, Jola, Pavlič, Darja, ur. Literature and Space: Spaces of Transgressiveness. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2004.

Wieselberg, Lukas. »Migration führt zu ‘hybrider’ Gesellschaft.« Intervju s Homijem K. Bhabho. ORF-Science 2007. Splet 17. 9. 2013. http://sciencev1.orf.at/science/news/149988.html.

Yngvi Egilsson, Sveinn. »Nation and Elevation: Some Points of Comparison Between the ‘National Poets’ of Slovenia and Iceland.« Primerjalna književnost 34.1 (2011): 127−145.

Zakrajšek, Katja. »Postkolonialni dialogi.« Primerjalna književnost 30.2 (2007): 29−35.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave