Literatura in film v kontekstu medijskega obrata

  • Ernest Ženko
Ključne besede: literatura in film, komunikacijska tehnologija, novi mediji, medijski obrat, Kittler, Friedrich

Povzetek

Tradicionalni pogled na odnos med literaturo in filmom predpostavlja prednost zavesti pred materialnostjo medija ter interpretira njuno različnost kot zunanjo. V kontekstu medijskega obrata se soočamo z zastavitvijo, v kateri je specifično obliko zavesti mogoče razumeti šele na podlagi tehnološkega medija, uporabljenega v procesu ustvarjanja.

Literatura

Aristarco, Guido. Istorija filmskih teorija. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1974.

Carroll, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland. London: Penguin, 1994.

Cartmell, Deborah. »100+ Years of Adaptations, or, Adaptation as the Art Form of Democracy.« A Companion to Literature, Film, and Adaptation. Ur. Deborah Cartmell. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.

Derrida, Jacques. Disseminations. Chicago: Univesity of Chicago Press, 1983.

− − −. O gramatologiji. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1998.

Freud, Sigmund. Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Grilc, Uroš. O filozofiji pisave: Na poti k Derridaju. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2001.

Grilli, Giorgia. Myth, Symbol and Meaning in Mary Poppins: The Governess as Provocateur. London in New York: Routledge, 2007.

Hansen, M. B. N. »New Media.« Critical Terms for Media Studies. Ur. W. J. T Mitchell in M. B. N. Hansen. Chicago in London: University of Chicago Press, 2010.

Jameson, Fredric. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism. London: Verso, 1991.

Johnson, William C. »Literature, Film, and the Evolution of Consciousness.« The Journal of Aesthetics and Art Criticism 38.1 (1979): 29–38.

Kittler, Friedrich A. Gramophone, Film, Typewritter. Stanford: Stanford University Press, 1999.

McLuhan, Marshall. Counterblast 1954. Berlin: Transmediale.11, 2011.

− − −. Understanding Media. London: Routledge, 2005.

Metz, Christian. The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and the Cinema. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press, 1982.

Mitchell, W. J. T in Hansen, M. B. N. Critical Terms for Media Studies. Chicago in London: University of Chicago Press, 2010.

Parikka, Jussi. »Friedrich Kittler (1943–2011).« Splet. 16. 10. 2012. http://jussiparikka.net/2011/10/18/friedrich-kittler-1943-2011.

Poague, Lealand A. »Literature vs Cinema: The Politics of Aesthetic Definition.« Journal of Aesthetic Education 10.1 (1976): 75-91.

Platon. Zbrana dela. Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2006.

Rorty, Richard. Philosophy and the Mirror of Nature. Oxford in Princeton: Princeton University Press, 2009.

Saussure, Ferdinand de. Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1997.

Winthrop-Young, Geoffrey in Wutz, Michael. »Friedrich Kittler and Media Discourse Analysis.« Gramophone, Film, Typewritter. Friedrich Kittler. Stanford: Stanford University Press, 1999.

Ženko, Ernest. Totaliteta in umetnost: Lyotard, Jameson in Welsch. Ljubljana: Založba ZRC, 2003.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop