Teorija tehno-slike Viléma Flusserja

  • Aleš Vaupotič
Ključne besede: literatura in novi mediji, digitalna umetnost, vizualno mišljenje, tehniška slika, Flusser, Wilém

Povzetek

Besedilo predstavi uporabnost pojma »tehno-slika« in z njo povezane tehno-imaginacije za litearno vedo. Predstavljen je Flusserjev metodološki okvir ter osrednji poudarki, med katerimi je najpomembnejše dosledno vztrajanje pri razliki med t. i. starimi slikami in tehno-slikami.

Literatura

Bahtin, Mihail. Estetika in humanistične vede. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Benjamin, Walter. Izbrani spisi. Ljubljana: SH – Zavod za založniško dejavnost, 1998.

Bovcon, Narvika. »Conceptual Passages – Srečo Dragan’s New Media Art Projects.« Proceedings ELMAR-2008: 50th International Symposium. Zadar, Zagreb: Croatian Society Electronics in Marine, 2008. 483–486. Splet. 29. 4. 2014. http://eprints.fri.uni-lj.si/id/eprint/1394.

Bovcon, Narvika, Vaupotič, Aleš, Klemenc, Bojan in Solina, Franc. »‘Atlas 2012’ Augmented Reality: A Case Study in the Domain of Fine Arts.« First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1–3 2013. Ur. Andreas Holzinger et al. Heidelberg etc.: Springer, 2013. Splet. 14. 5. 2014. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098

Flusser, Vilém. Digitalni videz. Ljubljana: Študentska založba, 2002.

− − −. Does Writing Have a Future? Minneapolis, London: University of Minnesota Press, 2011.

− − −. K filozofiji fotografije. Ljubljana: ZSKZ, Društvo za oživljanje zgodbe 2 koluta, 2010.

− − −. Kommunikologie. Frankfurt ob Majni: Fischer,11996, 42007.

− − −. Kommunikologie weiter denken: Die Bochumer Vorlesungen. Frankfurt ob Majni: Fischer, 12009.

− − −. Medienkultur. Frankfurt ob Majni: Fischer, 52008.

− − −. (Die) Schrift: Hat Schreiben Zukunft? Göttingen: European Photography, 11987, 52002.

− − −. Writings. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002. Splet. 11. 4. 2014. http://monoskop.org/images/a/a7/Flusser_Vilem_Writings.pdf.

Heidegger, Martin. Gesamtausgabe. 1. Abteilung: Veröffentlichte Schriften 1910–1976. Band 7: Vorträge und Aufsätze. Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 2000. Splet. 10. 4. 2014. http://gesamtausgabe.files.wordpress.com/2012/06/heidegger-ga-7-vortraege-und-aufsaetze-buscar.pdf.

− − −. Predavanja in sestavki. Ljubljana, Slovenska matica, 2003.

Jay, Martin. »Cultural Relativism and the Visual Turn.« Journal of Visual Culture 1.3 (2002): 267–278. DOI: 10.1177/147041290200100301.

Link, David. »There Must Be an Angel. On the Beginnings of the Arithmetics of Rays.« Variantology 2. On Deep Time Relations of Arts, Sciences and Technologies. Cologne: König, 2006. 15–42. Splet. 12. 5. 2014. http://www.alpha60.de/research/there_must_be_an_angel/DavidLink_MustBeAnAngel_2006.pdf.

Manovich, Lev. Software Takes Command. 2008. Splet. 18. 6. 2009. http://lab.softwarestudies.com/2008/11/softbook.html.

Schmidt-Klingenberg, Michael. »Die Macht geht auf blöde Apparate über.« Der Spiegel 19 (1989). 8. 5. 1989. Splet. 22. 8. 2011. http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13493913.html.

Snow, C. P. The Two Cultures and the Scientific Revolution. New York: Cambridge University Press, 1961.

Vaupotič, Aleš. »’I’ and ’You’, Near and Far: Mapping the World on the Internet.« 2010. Splet. 28. 4. 2014. http://black2.fri.uni-lj.si/humbug/files/papers/vaupotic--ICLA2010/icla2010_24.doc.

− − −. »Kdo izbere, kaj bralec bere? Kibertekstualna perspektiva.« Primerjalna književnost 33.2 (2010): 151–161. URN:NBN:SI:DOC-40IVWBXU pri http://www.dlib.si.

− − −. »Philosophy of Mikhail Bakhtin: The Concept of Dialogism and Mystical Thought.« Russian Religious Philosophy and Contemporary Thought – International Symposium. Logos 1.2–3 (jesen 2001). 28. 4. 2014. http://kud-logos.si/2001/12/14/philosophy-of--mikhail-bakhtin-the-concept-of-dialogism-and-mystical-thought1.

»Vilém Flusser.« Monoskop. Splet. 10. 4. 2014. http://monoskop.org/Vil%C3%A9m_Flusser.

Wardrip-Fruin, Noah. »Christopher Strachey: The First Digital Artist?« Grand Text Auto 1. 8. 2005. Splet. 14. 5. 2014. http://grandtextauto.org/2005/08/01/christopher-strachey-first-digital-artist.

− − −. »Digital Media Archaeology: Interpreting Computational Processes.« Media Archaeology: Approaches, Applications, and Implications. Ur. Huhtamo Erkki in Jussi Parikka. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2011. 302–322.

Zajc, Melita. Nevidna vez: Raba radiodifuzne televizije v Sloveniji. Ljubljana: ZPS, 1995.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop