Srečevanja besede in glasbe: radijska igra in libreto Hiengove Cortesove vrnitve

  • Gašper Troha
Ključne besede: literatura in glasba, slovenska dramatika, eksistencializem, radijske igre, Hieng, Andrej, Cortesova vrnitev, glasbene predelave, opera, operni libreti, Šivic, Pavel

Povzetek

Članek se ukvarja z radijsko igro Cortesova vrnitev Andreja Hienga, ki jo je sedem let po njenem nastanku v operni libreto predelal skladatelj Pavel Šivic. Prek primerjalne analize obeh tekstov skuša odgovoriti na vprašanje, kakšne so temeljne poteze Šivičevega opernega libreta in s pomočjo Adornovih tez o meščanski operi pokazati, da so razlike med dramskim tekstom in libretom posledica zahtev opernega žanra.

Literatura

Adorno, Theodor W. »Bourgeois Opera.« Opera Through Other Eyes. Ur. David J. Levin. Stanford, California: Stanford University Press, 1993. 25−43.

Freytag, Gustav. Tehnika drame. Ljubljana: MGL, 1976.

Hieng, Andrej. Cortesova vrnitev. Maribor: Obzorja, 1969.

Jan, Aleš. »Keeping Pace with the Time.« On the Airwaves. Ur. Pavel Lužan in Goran Schmidt. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2006. 7−14.

Koter, Darja. Slovenska glasba 1918–1991. Ljubljana: Študentska založba, 2013. Zbirka eBeletrina. E-knjiga.

Lužan, Pavel in Goran Schmidt (ur.). On the Airwaves. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2006. Litterae slovenicae 108−109.

Mihelčič, Pavel. »Beseda za operni oder.« Pavel Šivic. Cortesova vrnitev. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2001. Zvočni CD – spremna knjižica. 9–10.

Poniž, Denis. »Dramatika.« Slovenska književnost III. Jože Pogačnik et al. Ljubljana: DZS, 2001. 203−349.

Searby, Michael. »Ligeti’s Le Grand Macabre: How He Solved the Problem of Writing a Modernist Opera.« Tempo 66.262 (2012): 29–38.

Smrekar, Borut. »Šivičev opus za glasbeno gledališče – (opera).« Pavel Šivic (1908-1995): tematska publikacija Glasbeno-pedagoškega zbornika Akademije za glasbo v Ljubljani. Ur. Darja Koter. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2009. 153−164.

Šivic, Pavel. Cortesova vrnitev. Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2001. Zvočni CD.

Troha, Gašper. »Eksistencialistična drama.« Jezik in slovstvo 51.2 (2006): 53−68.

– – –. »Zgodovinska drama na Slovenskem in njena družbena vloga pod komunizmom.« Primerjalna književnost 30. Posebna številka (2007): 91−100.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop