Novozelandska staroselska književnost v slovenskem prevodu

  • Danica Čerče
Ključne besede: novozelandska književnost, staroselci, Maori, Ihimaera, Witi, Legenda o jezdecu kitov, Ponesite me domov, literarno prevajanje, prevodi v slovenščino, prevajalske strategije, podomačitev, potujitev

Povzetek

Članek obravnava slovenska prevoda romanov The Whale Rider in Whanau II maorskega pisatelja Witija Ihimaere. Prevoda presoja predvsem z opazovališča uspešnosti razbiranja in rekonstrukcije kulturnozgodovinskih in slogovnih posebnosti izvirnikov v ciljni slovenski kulturi in ob tem izpostavlja nekatere prevajalske izbore, ki bi se jim v prihodnje kazalo izogniti, da bi prevodi bolje opravljali svojo povezovalno vlogo med kulturami.

Literatura

Anderman, Gunilla in Margaret Rogers. Translation Today: Trends and Perspectives. Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters Limited, 2003.

Ashcroft, Bill, Gareth Griffiths in Helen Tiffin. The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. London: Routledge, 2002.

Čerče, Danica. »(Ne)prevedljivost pogovornega jezika v delih Johna Steinbecka.« Slavistična revija 60.2 (2012): 185−198.

– – –. » Shaping Images of Australia Through Translation: Doris Pilkington and Sally Morgan in Slovene Translation.« Elope 10 (2013): 139−147.

Čerče, Danica in Oliver Haag. »European Translation of Australian Aboriginal Texts.« A Companion to Australian Aboriginal Literature. Ur. Belinda Wheeler. Rochester, New York: Camden House, 2013. 72−88.

Derrida, Jacques. »Des Tours de Babel.« Difference and Translation. Ur. Julia Graham. Ithaca: Cornell UP, 1985. 165−207.

Dingwaney, Anuradha. »Introduction: Translating ‘Third World’ Cultures.« Between Languages and Cultures: Translation and Cross-Cultural Texts. Ur. Anuradha Dingwaney in Carol Maier. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1995.

Grosman, Meta. Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: Znanstveni institut FF, 2004.

– – –. »Medkulturna zavest proti hibridizaciji (slovenskega) jezika.« Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje. Ur. Ada Vidovič Muha. Ljubljana: FF, 2001. 325−342.

Haag, Oliver. »A History of Indigenous New Zealand Books in European Translation.« Journal of New Zealand Studies 16 (2003): 79–99.

– – –. »Indigenous Literature in European Contexts. Aspects of the Marketing of the Indigenous Literatures of Australia and Aotearoa / New Zealand in German- and Dutch-Speaking Countries.« Journal of the European Association of Studies on Australia 2 (2011): 47−69.

Hermans, Theo. Translation in System. Descriptive and System-Oriented Approaches Explained. Manchester: St Jerome Publishing, 1999.

Heylen, Romy. Translation, Poetics, and the Stage. Six French Hamlets. London, New York: Routledge, 1993.

Ihimaera, Witi. Družina. Prev. Mart Ogen. Murska Sobota: Pomurska založba, 1981.

– – –. Legenda o jezdecu kitov. Prev. Tamara Bosnič. Dob pri Domžalah: Miš, 2004.

– – –. Ponesite me domov. Prev. Metka Osredkar. Dob pri Domžalah: Miš, 2006.

– – –. The Whale Rider. Auckland: Heinemann, 1987.

– – –. The Whale Rider. Orlando, Harcourt, 2003.

– – –. Whanau. Auckland: Raupo Publishing, 1974.

– – –. Whanau II. Birkenhead, Auckland: Reed Publishing, 2004.

Keown, Michelle. Pacific Islands Writing. The Postcolonial Literatures of Aotearoa / New Zealand and Oceania. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Knudsen, Eva Rask. The Circle and the Spiral. A Study of Australian Aboriginal and New Zealand Māori Literature. Amsterdam: Rodopi, 2004.

Lefevere, André. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London, New York: Routledge, 1992.

Limon, David. »Slovene Novel in English: Bridging the Cultural Gap.« Slovenski roman. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: FF, 2003. 637−643.

Moura-Kocoglu, Michaela. »Swarming with Ghosts and Turehus. Indigenous Language and Concepts in Contemporary Māori Writing.« Translation of Cultures. Ur. Petra Rudiger in Konrad Gross. Amsterdam: Rodopi, 2009. 133−148.

Nida, Eugene A. in C. R. Taber. The Theory and Practice of Translation. Leiden: E. J. Brill, 1969.

Nord, Christiane. »Scopus, Loyalty, and Translation Convention.« Target 3.2 (1991): 91−104.

Potrč, Julija. »Feast of Fools: The Carnivalesque in John Kennedy Toole’s A Confederacy of DuncesActa Neophilologica 43.1–2 (2010): 83−92.

Reiss, Katharina. Translation Criticism – The Potentials and Limitations. Manchester: St Jerome Publishing, 2000.

Shoemaker, Adam. Black Words, White Page: Aboriginal Literature, 1929–1988. St. Lucia: Queensland UP, 1989.

Sperber, Dan in Deirdre Wilson. Relevance: Communication and Cognition. Oxford: Blackwell, 1986.

Spivak, Gayatri Chakravorty. »The Politics of Translation.« The Translation Studies Reader. Ur. Lawrence Venuti. New York: Routledge, 2000. 397−416.

Suoqiao, Qian. »Confucius as an English Gentleman: Gu Hongming’s Translation of Confucian Classics.« Discontinuities and Displacements: Studies in Comparative Literature. Ur. Eduardo F. Coutinho. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2009. 373−382.

Toury, Gideon. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1995.

Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London, New York: Routledge, 1995.

– – –. The Translation Studies Reader. London, New York: Routledge, 2000.

Vinay, Jean Paul in Jean Darbelnet. Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. Hamel, Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 1958.

Žagar, France. »Pogovornost v izvirniku in prevodu našega romana.« John Steinbeck. O miših in ljudeh. Prev. Danica Čerče. Maribor: Mariborska literarna družba, 2007. 107−109.

Weaver, William. »The Process of Translation.« The Craft of Translation. Ur. John Biguenet in Rainer Schulte. Chicago: University of Chicago Press, 1989.

Vermeer, Hans. »Texttheorie und translatorisches Handeln.« Target 2.2 (1990): 219−242.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave