Slovenska polivokalna romana s tematiko druge svetovne vojne

  • Tone Smolej
Ključne besede: literatura in zgodovina, slovenska književnost, zgodovinski roman, druga svetovna vojna, Kavčič, Vladimir, Jančar, Drago

Povzetek

Avtor se v članku ukvarja z romanoma Zapisnik Vladimirja Kavčiča in To noč sem jo videl Draga Jančarja. Poleg polivokalnosti obravnava še vire in s pomočjo doslej neznanih dokumentov analizira sočasno recepcijo.

Literatura

Cvetek, Marija. »Spomini na Strmol. Vilma Mlakar, roj. Urh – nekdanja strmolska sobarica«. Kronika 54. 2 (2006): 233–252.

Dolgan, Marjan. Pripovedovalec in pripoved. Njegovo vrednotenje pripovedovanega. Maribor: Obzorja, 1979.

– – –. »Roman kot Pandorina skrinjica. Drago Jančar: To noč sem jo videlPrimerjalna književnost 34.3 (2011): 209–221.

Golja, Marko. »Pogovor z Vladimirjem Kavčičem«. [Prepis]. Predvajano na Radiu Slovenija, Tretji program. 28. 7. 2014.

Hofman, Branko. Pogovori s slovenskimi pisatelji. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978.

Hribar, Angelika. »Strmolski graščak Rado Hribar in njegova rodbina«. Kronika 54.2 (2006): 213–232.

Ivanič, Martin. »Kronološki prikaz poteka in razveljavitve dachauskih procesov (1946–1986)«. Dachauski procesi. Ur. Martin Ivanič. Ljubljana: Komunist, 1990. 33–51.

Jan, Ivan. Med gorenjskimi partizani. Kranj: Gorenjski tisk, 1956.

– – –. »Pripisi k Zapisniku«. Delo 16. 25 (31. 1. 1974): 8.

– – –. Kokrški odred III. Narodnoosvobodilni boj pod Karavankami. Ljubljana: Partizanska knjiga, 1980.

– – –. Korenine zla. Odstrte zavese I. Ljubljana: samozaložba, 1995.

Jančar, Drago. »V. Kavčič. Zapisnik«. Sedem dni 2.39 (27. 9. 1973): 11.

– – –. To noč sem jo videl. Ljubljana: Modrijan, 2015.

Kavčič, Vladimir. Zapisnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.

– – –. »Pripisi k Zapisniku«. Delo 16.27 (2. 2. 1974): 14.

Kmecl, Matjaž. »O razpokanju romana ali Kavčičev zapisnik«. Vladimir Kavčič. Zapisnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. 397–421.

Leiler, Ženja. »Si naš ali njihov, rdeč ali črn, levi ali desni. Vmes ni nič«. Pogovor ob izidu novega romana D. Jančarja. Pogledi 1.12 (8. 9. 2010): 8–12.

Mackenzie King, William L. The Diaries of William Lyon Mackenzie King. Library and Archives Canada. Splet 5. 9. 2015. https://www.collectionscanada.gc.ca/king/023011-1070.07--e.html.

Schnabl, Ana. »Drago Jančar prejel ugledno francosko nagrado«. Dnevnik (29. 11. 2014): 32.

Virk, Tomo. »O ljudeh, ki so hoteli samo živeti«. Pogledi 1.12 (8. 9. 2010): 10–11.

Zupan Sosič, Alojzija. »Partizanska zgodba v sodobnem slovenskem romanu«. Jezik in slovstvo 59.1 (2014): 21–42.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop