»Roža Niča«: judovska katastrofa in kabala v »Psalmu« Paula Celana

  • Vid Snoj
Ključne besede: nemška poezija, Celan, Paul, holokavst, Biblija, judovska mistika, kabala, razodetje, religiozni nihilizem

Povzetek

Holokavst oziroma šo’a, judovska katastrofa, je v Celanovem opusu navzoča od njegove med prvimi objavljene in najslavnejše pesmi, »Fuge smrti«, naprej. V upesnjevanje judovske katastrofe pa je Celan sčasoma zajel tudi judovsko mistiko, morda najgloblje v »Psalmu«. V tej pesmi dá spregovoriti žrtvam – ne tistim, ki v taborišču smrti čakajo na smrt, kakor v »Fugi smrti«, ampak mrtvim, že pokončanim. Govorci se v »Psalmu« obračajo na Nikogar, tj. na Boga, tako, kot da bi ga dajali v nič. To spominja na Nietzschejevo oznanilo »Bog je mrtev«, po katerem z Bogom oziroma nadčutnim svetom, svetom idej, ki so kot vrednote zemeljskemu življenju nekoč dajale smisel in moč, ni več nič. Vendar Celanovi govorci ne govorijo o Bogu, ampak Bogu, in ga v nagovoru imenujejo Nihče. Sebe, ki niso bili pokopani, ampak so se zaplinjeni kot dim dvignili v zrak, po drugi strani imenujejo »roža Niča« in »Nikogaršnja roža« – roža, ki brez zemlje cvete Niču nasproti. Tu se Celan navezuje na judovsko mistiko: »Nič« (’Ajin) je v kabali ime za prvo sefiro, začetek Božjega razodevanja, razodevanja ’Ajin-sofa, Neskončnega, še pred stvarjenjem sveta. Toda t. i. cimcum, prestop Neskončnega v razsežnost biti in hkrati njegov umik nazaj v presežnost, se pravi prestop-in-umik, ki se kot utrip Božjega življenja godi brez prestanka, je po razlagi Gershoma Scholema, osrednjega zgodovinarja judovske mistike, ki ga je Celan bral, v modernih časih postal umik v nič razodetja. V tej smeri, ki bi jo v nasprotju z ničejanskim ateističnim nihilizmom lahko poimenovali »religiozni nihilizem«, bržkone pesni tudi Celan.

Literatura

Adorno, Theodor W. »Kulturkritik und Gesellschaft«. Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft. München: Deutsche Taschenbuch Verlag, 1963. 7–26.

– – –. Negative Dialektik. Meditationen zur Metaphysik. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1966.

– – –. »Angažma«. Beležke o literaturi. Prevedli Mojca Savski, Mojca Kranjc, Slavo Šerc in Tomo Virk. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999. 280–294.

Baumann, Gerhart. Erinnerungen an Paul Celan. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1992.

Benjamin, Walter, in Gershom Scholem. Briefwechsel 1933–1940. Ur. Gershom Scholem. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1980.

Binder, Alwin. »Die Meister aus Deutschland. Zu Paul Celans ’Todesfuge’«. Germanica 221 (1997): 51–71.

Böschenstein, Bernhard. »Celan und Rilke«. Von Morgen nach Abend. Filiationen der Dichtung von Hölderlin zu Celan. München: Wilhelm Fink Verlag, 2006. 216–228.

Buck, Theo. »Lyrik nach Auschwitz. Zu Paul Celans ‘Todesfuge’«. Datum und Zitat bei Paul Celan. Akten der internationalen Paul-Celans-Colloquiums, Haifa 1986. Ur. Chaim Shoham in Bernd Witte. Bern itn.: Lang, 1987.

Camera, Franco. »Ledig allen Gebets: pesništvo in molitev pri Paulu Celanu«. Literatura 9.77–78 (1997): 103–143.

Celan, Paul. Gesammelte Werke [= GW]. Zv. 1. Ur. Beda Allemann in Stefan Reichert. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1983.

– – –. »Antwort auf eine Umfrage der Libraire Flinker, Paris (1958)«. Gesammelte Werke. Zv. 3. Ur. Beda Allemann in Stefan Reichert. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1983. 167–168.

– – –. »Ansprache anläßlich der Entgegennahme der Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen (1958)«. Gesammelte Werke. Zv. 3. 185–186.

– – –. »Der Meridian. Rede anläßlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises (1961)«. Gesammelte Werke. Zv. 3. 187–202.

– – –. »Meridian«. Prevedel Niko Grafenauer. Nova revija 1.7–8 (1982–1983): 785–792.

Celan. Prevedel Niko Grafenauer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.

Chalfen, Israel. Paul Celan. Eine Biographie seiner Jugend. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1979.

Dan, Joseph. »Paradox of Nothingness in the Kabbalah«. Argumentum e Silentio. International Paul Celan Symposium. Ur. Amy D. Colin. Berlin: Walter de Gruyter, 1987. 359–363.

Dante Alighieri. Božanska komedija. Prevedel Andrej Capuder. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1991.

Felstiner, John. Paul Celan: pesnik, preživelec, Jud. Prevedel Vid Snoj. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017.

Ferber, Michael. A Dictionary of Literary Symbols. Cambridge itn.: Cambridge University Press, 2007.

Forster, Leonard. »’Todesfuge’: Paul Celan, Immanuel Weissglas and the Psalmist«. German Life and Letters 39.1 (1985): 1–20.

Friedrich, Hugo. Struktura moderne lirike. Od srede devetnajstega do srede dvajsetega stoletja. Prevedel Darko Dolinar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1972.

Grove, George (ur.). A Dictionary of Music and Musicians (A.D. 1450–1880). Zv. 1. Cambridge itn.: Cambridge University Press, 2009 (elektronska izd.).

Gunkel, Hermann. Einleitung in die Psalmen. Die Gattung der religiösen Lyrik Israels. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1933.

Heidegger, Martin. »Nietzsches Wort ‘Gott ist tot’«. Gesamtausgabe. Zv. 5: Holzwege. Ur. Friedrich-Wilhelm von Herrmann. Frankfurt ob Majni: Vittorio Klostermann, 1977. 209–267.

Heinz-Mohr, Gerd, in Volker Sommer. Die Rose. Entfaltung eines Symbols. München: Diederichs, 1988.

Höck, Wilhelm. »Von welchem Gott ist die Rede?«. Über Paul Celan. Ur. Dietlind Meinecke. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp. 265–276.

Homann, Renate. Theorie der modernen Lyrik. Heautonome Autopoesis als Paradigma der Moderne. Frankfurt ob Majni: Mohr Siebeck, 1999.

Hutchinson, Peter. »Paul Celan, ‘Todesfuge’«. Landmarks in German Poetry. Ur. Peter Hutchinson. Oxford itn.: Lang, 2000. 201–215.

Janz, Marlies. Vom Engagement absoluter Poesie. Zur Lyrik und Ästhetik Paul Celans. Frankfurt ob Majni: Syndikat, 1976.

Kligerman, Eric. Sites of the Uncanny. Paul Celan, Specularity and the Visual Arts. Berlin in New York: Walter de Gruyter, 2007.

Kushner, Harald S. To Life! A Celebration of Jewish Being and Thinking. New York in Boston: Grand Central Publishing, 1994.

Lyon, James K. »Rilke und Celan«. Argumentum e Silentio. International Paul Celan Symposium. Ur. Amy D. Colin. Berlin: Walter de Gruyter, 1987. 199–213.

Mallarmé, Stéphane. »Le Livre, instrument spirituel«. Œuvres complètes. Ur. Henri Mondor in G. Jean-Aubry. Pariz: Gallimard, 1945. 378–382.

Milton, John. Paradise Lost. Oxford in New York: Oxford University Press, 2005.

– – –. Izgubljeni raj. Prevedel Marjan Strojan. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.

More, Thomas. Utopija. Prevedel Jože Košar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1958.

Müller, Ernst. Der Sohar und seine Lehre. Einführung in die Kabbala. Zürich: Origo-Verlag, 1959.

Neumann, Gerhard. »Die ‘absolute’ Metapher. Eine Abgrenzungsversuch am Beispiel Stéphane Mallarmés und Paul Celans«. Poetica 3.1–2 (1970): 188–225.

Nietzsche, Friedrich. Vesela znanost. Prevedel Janko Moder. Ljubljana. Slovenska matica, 2005.

Otto, Rudolf. Sveto. O iracionalnem v ideji božjega in njegovem razmerju do racionalnega. Prevedel Tomo Virk. Ljubljana: Nova revija, 1993.

Pöggeler, Otto. »Mystische Elemente im Denken Heideggers und im Dichten Celans«. Zeitwende 53 (1982): 65–92.

– – –. Spur des Worts. Zur Lyrik Paul Celans. Freiburg in München: Verlag Karl Alber, 1986.

Potonjena dežela. Izbor poezije iz Bukovine. Prevedli Ana Jasmina Oseban, Nada Grošelj in Vid Snoj. Ljubljana: KUD Logos, 2015.

Prawer, Siegbert. »Paul Celan«. Über Paul Celan. 138–172.

Rilke, Rainer Maria. Pesmi. Prevedel Kajetan Kovič. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1977.

Sandbank, Shimon. »The Sign of the Rose: Vaughan, Rilke, Celan«. Comparative Literature 49.3 (1997): 195–208.

Scholem, Gershom. Von der mystischen Gestalt der Gottheit. Frankfurt ob Majni: Suhrkamp, 1962.

– – –. Poglavitni tokovi v judovski mistiki. Prevedel Vid Snoj. Ljubljana: Nova revija, 2003.

Schulze, Joachim. Celan und die Mystiker. Motivtypologische und Quellenkundliche Kommentare. Bonn: Bouvier Verlag, 1976.

Schwarz, Peter Paul. Totengedächtnis und dialogische Polarität in der Lyrik Paul Celans. Düsseldorf: Schwann, 1966.

Snoj, Vid. »Od bogatega k ubožnemu niču: judovska mistika Gershoma Scholema«. V: Gershom Scholem. Poglavitni tokovi v judovski mistiki. 521–592.

– – –. »Pesniška pleosemija«. Primerjalna književnost 39.3 (2016): 1–21.

Steiner, George. After Babel. Aspects of Language and Translation. New York in London: Oxford University Press, 1975.

– – –. Resnične prisotnosti. Prevedel Vid Snoj. Ljubljana: LUD Literatura, 2003.

– – –. The Poetry of Thought. From Hellenism to Celan. New York: New Directions Book, 2011.

Steiner, George, in Laure Adler. A Long Saturday. Conversations. Chicago in London: Chicago University Press, 2017.

Stiehler, Heinrich. »Die Zeit der ’Todesfuge’. Zu den Anfängen Paul Celans«. Akzente 19.12 (1972): 11–40.

Sveto pismo stare in nove zaveze. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 1996.

The Interlinear NIV Hebrew-English Old Testament. Izd. John R. Kohlenberger III. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1987.

Westermann, Claus. »Two Faces of Job«. Job and the Silence of God. Ur. Christian Duquoc in Casiano Floristán. Edinburg: T. & T. Clark, in New York: Seabury Press, 1983. 15–22.

Objavljeno
2018-05-31