Vergerij mlajši in Primož Trubar: latinski humanizem in slovenska reformacija

Avtorji

  • Marko Marinčič

Ključne besede:

Slovenija, kulturna zgodovina, latinski humanizem, reformacija, Trubar, Primož, Vergerij, Peter Pavel ml., Biblija, slovenski prevod

Povzetek

Slovenski reformator Primož Trubar se je v uvodu k svojemu prevodu evangelijev in Apostolskih del (1557) poklonil nekdanjemu koprskemu škofu Petru Pavlu Vergeriju mlajšemu, nekdaj vodilnemu cerkvenemu politiku, zdaj ideologu reformacije, kot osebi, ki je »poleg Boga najbolj odločilno spodbudila« njegovo delo. Kljub tej eksplicitni izjavi starejše zgodovine slovenske književnosti in učbeniki pogosto zanemarjajo Vergerijevo vlogo pri nastanku prvih prevodov Biblije v slovenščino, saj skušajo postaviti v ospredje Trubarjeve samonikle literarne talente. Prispevek pokaže, da po eni strani ni smiselno precenjevati Trubarjeve humanistične izobrazbe, da pa prav Vergerijeva biografija Trubarjevemu prevajalskemu delu daje mednarodno relevanten intelektualni okvir. Ta okvir je Vergerijev razvoj od humanista tradicionalnega kova, ki je Andreasa Divusa podpiral pri prevajanju Homerja v latinščino in se zaničljivo izražal o Luthrovi robati latinščini, do militantnega reformatorja, ki pa je bil vendarle pripravljen spodbujati in mentorirati prevajanje Nove zaveze po Erazmu in Luthru namesto po izvirnikih. Poleg tega Vergerij nikdar ni opustil zamisli o konstrukciji skupnega, na latinični (in ne glagolski) pisavi temelječega literarnega jezika Slovencev in dalmatinskih Hrvatov. Ta povsem teoretični projekt je bil poskus kompromisa med panslavizmom humanistov (Pribojević) in Trubarjevim radikalnim pragmatizmom, ki je med drugim dopuščal pogovorne nemcizme, značilne predvsem za Ljubljano. Zamisel je bila vizionarska vsaj v dveh pogledih: anticipirala je protinemški purizem poznejše literarne slovenščine in utopične ideje 19. stoletja o skupnem »ilirskem« jeziku tistih južnih Slovanov, ki so pisali v latinici.

Literatura

Babuder, Giacomo. Pietro Paolo Vergerio il seniore da Capodistria, uno de’ piu’ celebri umanisti italiani all’epoca del Risorgimento. Atti dell’I. R. ginnasio superiore di Capodistria, anno scolastico 1865–1866. Koper: G. Tondelli, 1866.

Barbarič, Štefan. »Ideje humanizma v delih slovenskih protestantov«. Slavistična revija 24.4 (1976): 409–420.

Bischoff, Conrad. Studien zu P. P. Vergerio dem Alteren. Berlin in Leipzig: W. Rothschild, 1909.

Bonazza, Sergio. »Primož Trubar in italijanska reformacija«. III. Trubarjev zbornik. Ur. Franc Jakopin, Marko Kerševan in Jože Pogačnik. Ljubljana: Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, 1996. 22–33.

Buzzi, Franco. »Pier Paolo Vergerio incontra Lutero a Wittenberg«. Pier Paolo Vergerio il Giovane, un polemista attraverso l’Europa del Cinquecento. Ur. Ugo Rozzo. Videm: Forum, 2000. 3–32.

Cavazza, Silvano. »Nenavadna osebnost: profil Petra Pavla Vergerija«. Stati inu obstati 17–18 (2013): 10–26, 296–297.

– – –. »Bonomo, Vergerio, Trubar: propaganda protestante per terre di frontiera«. La Gloria del Signore. La riforma protestante nell’Italia nord-orientale. Ur. Gianfranco Hofer. Mariano del Friuli: Ed. della Laguna, 2006. 91–158.

– – –. »Umanesimo e riforma in Istria: Giovanni Battista Goineo e i gruppi eterodossi di Pirano«. L’umanesimo in Istria. Ur. Vittore Branca in Sante Graciotti. Firence: Olschki, 1983. 95–117.

– – –. »Una vicenda europea: Vergerio e il caso Spiera, 1548–49«. La fede degli italiani: per Adriano Prosperi. Vol. 1. Ur. Guido Dall’Olio et al. Pisa: Edizioni della Normale, 2011. 41–51.

Di Brazzano, Stefano. Pietro Bonomo (1458–1546): diplomatico, umanista e vescovo di Trieste. La vita e l’opera letteraria. Trst: Parnaso, 2005.

Dović, Marijan. »Vodnik, Prešeren in začetki postavljanja spominskih obeležij slovenske literarne kulture«. Primerjalna književnost 36.2 (2013): 185–203.

Elze, Theodor, ur. Primus Trubers Briefe. Tübingen: Litterarischer Verein in Stuttgart, 1897.

Elze, Theodor. »Die slowenischen protestantischen Bibelbücher des XVI. Jahrhunderts«. Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus in Osterreich 16 (1895): 117–167.

Fraenkel, Pierre, ur. Johannes Eck: Enchiridion locorum communium adversus Lutherum et alios hostes ecclesiae (1525–1543). Mit den Zusätzen von Tilmann Smeling O. P. (1529, 1532). Münster: Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1979.

Gantar, Kajetan. »Andreas Divus iz Kopra, prevajalec Homerja«. Divina: Andreas Divus Iustinopolitanus. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2016. 19–26. Prvič izšlo: 24 (1970): 273–78.

Gherardo, Paolo, ur. Nuovo libro di lettere de i piu rari auttori della lingua volgare italiana. Benetke: Paolo Gherardo, 1545.

Grafenauer, Ivan. »O Trubarjevem prevodu evangelijev«. Dom in svet 27 (1914): 297–303.

Grdina, Igor. »Der Humanismus und Primus Truber«. Tu felix Europa: Der Humanismus bei den Slowenen und seine Ausstrahlung in den mitteleuropäischen Raum / Humanizem pri Slovencih in njegovo izžarevanje v srednjeevropski prostor. Ur. Vincenc Rajšp, Feliks J. Bister in Miroslav Polzer. Dunaj/Ljubljana: Slovenski znanstveni institut na Dunaju/ZRC SAZU, 2011. 77–84.

– – –. Od Brižinskih spomenikov do razsvetljenstva. Maribor: Obzorja, 1999.

Gruden, Josip. »Peter Pavel Vergerij in njegov stik s slovenskimi deželami: arhivalni doneski«. Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 19 (1909): 142–152.

Hosius, Stanislaus. Dialogus de eo, num calicem laicis et uxores sacerdotibus permitti, ac divina officia vulgari lingua peragi fas sit. Dillingen, 1558.

Hubert, Friedrich. Vergerios publizistische Tätigkeit. Nebst einer bibliographischen Übersicht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1893.

Jacobson Schutte, Anne. Pier Paolo Vergerio: The Making of an Italian Reformer. Ženeva: Librairie Droz, 1977.

Jagić, Vatroslav. Entstehungsgeschichte der kirchenslawischen Sprache. Neue berichtigte und erweiterte Ausgabe. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1913.

Jovanović, Neven. »Pavao Skalić protiv Pier Paola Vergerija, 1559–1564«. Secretarii actiones Petri Pauli Vergerii. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2018. 10–25.

Jurca, Tomaž. »Inkvizitorjem po Italiji: polemika Petra Pavla Vergerija ml. s pisci cerkvenih seznamov prepovedanih knjig«. Stati inu obstati 23–24 (2016): 76–97.

Kallendorf, Craig W., ur. Humanist Educational Treatises. The I Tatti Renaissance Library 5. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2002.

Katičić, Radoslav. »Zur Polemik von Primus Truber mit Paulus Skalich«. Wiener Slawistisches Jahrbuch 53 (2007): 55–66.

Kausler, Eduard von, in Theodor Schott, ur. Briefwechsel zwischen Christoph, Herzog von Württemberg, und Petrus Paulus Vergerius. Tübingen, 1875.

Kidrič, France. »Prof. M. Murko o ‘početkih jedinstvenega književnega jezika Hrvatov in Srbov’«. Ljubljanski zvon 42.3 (1922): 188–90.

– – –. Zgodovina slovenskega slovstva: od začetkov do marčne revolucije. Razvoj, obseg in cena pismenstva, književnosti in literature. Ljubljana: Slovenska matica, 1929.

Koruza, Jože. Slovstvene študije. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1991.

Lägreid, Annelies. »Matthias Flacius Illyricus und die kroatische Sprachenfrage des 16. Jahrhunderts«. Matthias Flacius Illyricus – Leben und Werk. Ur. Josip Matešić. München: Südosteuropa-Gesellschaft, 1993.

Lorenz, Sönke. »Von Primus Trubers Saulus zu seinem Paulus: Pietro Paulo Vergerio«. Primus Truber 1508–1586: Der slowenische Reformator und Württemberg. Ur. Sönke Lorenz, Anton Schindling in Wilfried Setzler. Stuttgart: W. Kohlhammer Verlag, 2011. 247–257.

Manuzio, Paolo, ur. Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini et eccellentissimi ingegni: scritte in diverse materie. Libro primo. Benetke, 1542.

Marinčič, Marko. »Amore patriae teneri non potuit: dva Vergerija o Hieronimu (in o mejah lokalnega patriotizma)«. Secretarii actiones Petri Pauli Vergerii. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2018. 10–25.

– – –. »Lie quiet, Divus: homerska prerojenja in rojstvo modernizma iz duha latinske preparacije«. Divina: Andreas Divus Iustinopolitanus. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2016. 31–51.

McManamon, John M. Pierpaolo Vergerio the Elder: The Humanist as Orator. Tempe, AZ: Arizona State University, 1996.

Murko, Matija. Die Bedeutung der Reformation und Gegenreformation für das geistige Leben der Sudslaven. Praga/Heidelberg: Carl Winter, 1927.

Nedeljković, Olga. »Illyrian Humanist Ideas in the Works of the South Slavic Protestant Publishers in Urach«. Slovene Studies 6.1–2 (1984): 127–42.

Pierce, Robert A. Pier Paolo Vergerio the Propagandist. Rim: Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.

– – –. »A New Look at the Conversion of Pier Paolo Vergerio«. Pier Paolo il Giovane, un polemista attraverso l’Europa del Cinquecento. Ur. Ugo Rozzo. Videm: Forum, 2000. 83–97.

Pobežin, Gregor. »Magna enim est spes de pace: Vergerijev spis Duae actiones secretarii pontificii in njegova stališča do Tridentinskega koncila«. Secretarii actiones Petri Pauli Vergerii. Ur. Gregor Pobežin in Peter Štoka. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2018. 58–89.

Pogačnik, Jože. »Peter Pavel Vergerij ml. v slovenski literarni znanosti«. Prevrednotenja. Ljubljana: Slovenska matica, 2001. 33–42.

– – –. Zgodovina slovenskega slovstva I: srednji vek, reformacija in protireformacija, manirizem in barok. Maribor: Obzorja, 1968.

Rajhman, Jože, ur. Pisma Primoža Trubarja. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1986.

Rajšp, Vincenc. »Povezanost slovenske in hrvaške reformacije«. Stati inu obstati 19/20 (2014): 337–347.

Robert A. Pierce. »A New Look at the Conversion of Pier Paolo Vergerio«. Pier Paolo il Giovane, un polemista attraverso l’Europa del Cinquecento. Ur. Ugo Rozzo. Videm: Forum, 2000. 83–97.

Rummel, Erika. The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Rupel, Mirko. Primož Trubar: življenje in delo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962.

– – –. »Tisk slovenskih knjig v Vergerijevih pismih Bullingerju«. Slavistična revija 5–7 (1954): 239–45.

– – –. Slovenski protestantski pisci. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1966.

Sakrausky, Oskar, ur. P. Truber: deutsche Vorreden zum slowenischen und kroatischen Reformationswerk. Dunaj/Ljubljana: Institut für protestantische Kirchengeschichte Wien/Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1989.

Schnurrer, Christian Friedrich. Slawischer Bücherdruck in Württemberg im 16. Jahrhundert. Tübingen, 1799.

Simoniti, Primož. Humanizem na Slovenskem in slovenski humanisti do srede XVI. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 1979.

– – –. »Janž Ravbar: ’Oratio ad principem et senatum Venetum’, 1507: govor renesančnega diplomata«. Keria: Studia Latina et Graeca 12/3–4 (2010): 307–324.

– – –. Med humanisti in starimi knjigami: prispevki k slovenski kulturni zgodovini. Ljubljana: Slovenska matica, 2007.

Sixt, Christian Heinrich. Petrus Paulus Vergerius, päpstlicher Nuntius, katholischer Bischof und Vorkampfer des Evangeliums: eine reformationsgeschichtliche Monographie. Braunschweig, 1855.

Širca, Alen. »Renesančni humanizem v slovenski književnosti v obdobju reformacije in baroka«. Svetovne književnosti in obrobja. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: Založba ZRC, 2012. 193–220.

Trubar, Primož. Ta pervi deil tiga Noviga testamenta. Tübingen, 1557.

Vergerio, Pier Paolo. Agl’inquisitori che sono per l’Italia: del catalogo di libri eretici, stampato in Roma nell’anno presente. Rim, 1559.

– – –. Dialogi quatuor de libro, quem Stanislaus Osius … edidit. Tübingen, 1559.

– – –. La historia di M. Francesco Spiera, il quale per havere in varii modi negata la conosciuta verità dell’Evangelio, casco in una misera desperatione. [Basel], 1551.

[Vergerio, Pier Paolo, Primož Trubar.] Ta evangeli svetiga Matevža. Tübingen: Ulrich Morhart, 1555.

Vinkler, Jonatan, ur. Primož Trubar: Ta evangeli svetiga Matevža 1555. Ta pervi deil tiga Noviga testamenta 1557. Zbrana dela Primoža Trubarja 12. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017.

Vrečko, Edvard, ur. Primož Trubar: Nemški spisi (1550–1581). Zbrana dela Primoža Trubarja 11. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2011.

Vrečko, Edvard, in Fanika Krajnc Vrečko, ur. Primož Trubar: Pisma. Zbrana dela Primoža Trubarja 10. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015.

Ziliotto, Baccio. Nuove testimonianze per la vita di Pier Paolo Vergerio il vecchio. Trst, 1906.

Prenosi

Objavljeno

2018-06-24