Dialoškost v sodobni slovenski poeziji: vpeljava persone kot vidik zunanje dialoškosti

  • Varja Balžalorsky Antić
Ključne besede: slovenska poezija, Bahtin, Mihail, lirski subjekt, persona, dialoškost, Svetina, Ivo, Kramberger, Taja, Dekleva, Milan, Gorečan, Katja, Dovjak, Krištof

Povzetek

Članek je uvod v širše zasnovano raziskavo o artikulaciji in konfiguraciji subjektov v najsodobnejši slovenski poeziji. Po kratkem povzetku vrst dialoškosti pri Bahtinu in sklepih iz ponovnega branja Bahtinovih tez o monološkosti poezije sledi predstavitev njegove tipologije dialoških odnosov v prozi z vidika prenovljenega pojma lirskega subjekta. Drugi del periodizira krepitev dialoškosti v sodobni slovenski poeziji pri avtoricah in avtorjih različnih generacij. Razlika je med dialoškimi strategijami v strukturaciji pesemskega diskurza in subjekta oziroma subjektov na različnih pesemskih ravneh (tj. govorne strategije in pozicioniranja izjavnih subjektov) in, na drugi strani, uprizarjanjem razpada trdnih pojmovanj (filozofske kategorije) subjekta ali (sociološke kategorije) individuuma znotraj monoloških pesniških postopkov. Z vidika pesniških strategij in vidika rekonceptualiziranega lirskega subjekta se novejši pojavi dialoškosti na ravni pesmi v večji meri pogosto vgrajujejo v navidezni monološki model subjektne konfiguracije: mnoštvenost pesemskega subjekta se uveljavlja predvsem na ravni sistema pesniške knjige, manj pa na ravni mikrosistema pesmi ali celo same izjave. Zato je mogoče govoriti o močnem toku zunanje dialoškosti. Sklepna analiza petih zbirk predstavi pojav, ki bi ga glede na Bahtinovo tipologijo lahko uvrstili v zunanji tip dvoglasne besede: vpeljavo pesmi s persono oziroma pesemskih knjig s persono (Oblak in gora Iva Svetine, Opus quinque dierum Taje Kramberger, Izganjalci smisla Milana Dekleve, Trpljenje mlade Hane Katje Gorečan, Hemingwayeve ustnice Krištofa Dovjaka).

Literatura

VIRI

Čučnik, Primož. Piš čez sen. Ljubljana: LUD Literatura, 2019.

Dekleva, Milan. Izganjalci smisla. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Dovjak, Krištof. Hemingwayeve ustnice. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2019.

Gorečan, Katja. Trpljenje mlade Hane. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2012.

Kramberger, Taja. Opus quinque dierum. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2009.

Osojnik, Iztok. Gospod Danes. Ljubljana: LUD Literatura, 2004.

Pepelnik, Ana. Pod vtisom. Ljubljana: LUD Šerpa, 2015.

Svetina, Ivo. Oblak in gora. Ljubljana: Študentska založba, 2003.

LITERATURA

Bahtin, Mihail. Estetika in humanistične vede. Prev. Helena Biffio et al. Ljubljana: Studia humanitatis, 1999.

Bahtin, Mihail. Problemi poetike Dostojevskega. Prev. Urša Zabukovec. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

Bahtin/Vološinov. »Discours dans la vie et discours dans la poésie« Mikhaïl Bakhtine le principe dialogique suivi d’Écrits du Cercle. Ur. Tzvetan Todorov. Pariz: Seuil, 1982. 181–215.

Balžalorsky Antić, Varja. »Bahtin in Ducrot v perspektivi rekonceptualizacije lirskega subjekta«. Slavistična revija 64.2 (2016): 165–179.

Balžalorsky Antić, Varja. Lirski subjekt: rekonceptualizacija. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2019.

Benveniste, Émile. Problemi splošne lingvistike I. Prev. Igor Žagar in Bernard Nežmah. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.

Čučnik, Primož. »Problemi tehnopoetike«. Literatura 190.19 (2007): 99–108.

Ducrot, Oswald. Izrekanje in izrečeno. Prev. Jelica Šumič-Riha. Ljubljana: Studia humanitatis, 1988.

Deleuze, Gilles in Felix Guattari. Kaj je filozofija? Prev. Stojan Pelko. Ljubljana: Študentska založba, 1999.

Habjan, Jernej. Janus, Prokrust, Bahtin: kvadratura Bahtinovega kroga. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.

Hühn, Peter. »Plotting the Lyric«. Theory into Poetry. Ur. Eva Müller-Zettelmann in Margarete Rubik. Amsterdam: Rodopi, 2005. 147–172.

Hurley, Michael D. in Michael O’Neil. Poetic Form: An introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Javornik, Miha. »Nesklenjenost Bahtinove misli kot njena odlika (Kaj je sploh dialog?)«. Estetika in humanistične vede. Mihail Bahtin (avtor). Ljubljana: Studia humanitatis, 1999. 383–398.

Jovanovski, Alenka. »Kako govorijo živi: esej o poeziji Miklavža Komelja«. Literatura 197/198.19 (2007): 175–210.

Jovanovski, Alenka. »Transformativna moč v sodobni slovenski poeziji 2004–2010: fragmenti«. Sodobna slovenska književnost (1980–2010). Obdobja 29. Ur. Alojzija Zupan Sosič. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2010. 123–129.

Jovanovski, Alenka, »Tukaj in zdaj: reinvencija sodobne ženske poezije«. Šestnajst slovenskih pesnic: antologija = Szesnaście poetek słoweńskich: antologia. Ur. Tatjana Jamnik, Michal Kopczyk in Agnieszka Będkowska-Kopczyk. Ljubljana: DSP, 2011. 363–378.

Juvan, Marko. »Parodija in Bahtin«. Primerjalna književnost 19.2 (1996): 1–28.

Juvan, Marko. Intertekstualnost. Ljubljana: DZS, 2000.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Meschonnic, Henri. Le Signe et le poème. Pariz: Gallimard, 1975.

Meschonnic, Henri. Critique du rythme: anthropologie historique du langage. Lagrasse: Verdier, 1982.

Meschonnic, Henri. Politique du rythme: politique du sujet. Lagrasse: Verdier, 1995.

Pavlič, Darja. »Lirika z vidika univerzalnosti pripovedi«. Primerjalna književnosti 37.3 (2014): 227−238.

Müller-Zettelmann, Eva in Margarete Rubik, ur. Theory Into Poetry. Amsterdam: Rodopi, 2005.

Skaza, Aleksander. »Estetski humanizem Mihaila Bahtina«. Estetika in humanistične vede. Mihail Bahtin (avtor). Ljubljana: Studia humanitatis, 1999. 355–382.

Škulj, Jola. »Dialogizem kot nefinalizirani koncept resnice: literatura 20. stoletja in njena logika inkonkluzivnosti«. Primerjalna književnost 19.2 (1996): 37–48.

Wolf, Werner. »Aesthetic Illusion in Lyric Poetry?« Poetica 30.3/4 (1998): 251–89.

Zabukovec, Urša. »Bahtinov Dostojevski«. Problemi poetike Dostojevskega. Mihail Bahtin (avtor). Prev. Urša Zabukovec. Ljubljana: LUD Literatura, 2007. 309–331.

Verč, Ivan. »Izjava kot vprašanje kulturne evolucije«. Primerjalna književnost 19.2 (1996): 29–36.
Objavljeno
2020-09-09
Rubrike
Tematski sklop