Usoda maja ‘68 in (post)socializem: literatura med revolucijo in tranzicijo

  • Marko Juvan
Ključne besede: literatura in družba, študentsko gibanje, revolucija, socializem, modernizem, neoavantgarda, svetovni sistem, slovenska književnost

Povzetek

Članek na podlagi pojmovanja, da je za modernizem odločilna »predstavna bližina družbene revolucije« (Anderson) v perspektivi teorije svetovnih-sistemov obravnava neoavantgardistično radikalizacijo modernizma v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Pri tem se osredotoča na literarno in teoretsko polje kapitalistične Francije v primerjavi s pospešenim razvojem obeh področij v socialistični periferiji svetovnega modernizma – v neuvrščeni in samoupravni Jugoslaviji. Interpretira povezovanje eksperimentalne literature in (post)strukturalistične teorije v Sloveniji »dolgega leta 1968« od prvotnega zavezništva neoavantgardnega tipa do razkola sredi sedemdesetih let. V sklepu nakaže divergentne interpretacije zgodovinskega procesa med poskusom študentske revolucije 1968 in letom 1989, ko globalizirani kapitalizem prevlada socializem, modernizem pa preide v postmodernizem.

Literatura

Anderson, Perry. »Modernity and Revolution«. New Left Review 1.144 (1984): 96–113.

Arrighi, Giovanni, idr. »1989, the Continuation of 1968«. Review 15.2 (1992): 221–242.

Arrighi, Giovanni, Terence Hopkins in Immanuel Wallerstein. »1968: The Great Rehearsal«. Antisystemic Movements. London: Verso, 1989. 97–118.

Baškovič, Ciril, Pavel Gantar, Marjan Pungartnik in Pavel Zgaga. Študentsko gibanje: 1968–72. Ljubljana: Republiška konferenca ZSMS, 1982.

Baudry, Jean-Louis, idr. »La Révolution ici maintenant«. Tel Quel 34 (1968): 3–4.

Bray, Joe, idr., ur. The Routledge Companion to Experimental Literature. London, New York: Routledge, 2015.

Casanova, Pascale. La République mondiale des Lettres. Pariz: Seuil, 1999.

Combes, Patrick. Mai 68, les écrivains, la littérature. Pariz: L’Harmattan, 2008.

Čepič, Zdenko. »Burno leto 1968. Politična sprostitev. Zaton partijskega liberalizma«. Slovenska novejša zgodovina. 2. Ur. Jasna Fischer idr. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 1054–66, 1069–75.

Debord, Guy. Družba spektakla; Komentarji k družbi spektakla; Panegirik. Prev. Meta Štular in Tanja Lesničar Pučko. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999.

Debord, Guy. »Thèses sur la revolution culturelle«. Internationale situationniste 1 (1958): 20–21.

Deckard, Sharae, idr. (WReC). Combined and Uneven Development: Towards a New Theory of World-Literature. Liverpool: Liverpool University Press, 2015.

Dedić, Nikola. »On Yugoslav Poststructuralism: Introduction to ‘Art, Society/Text’«. ARTMargins 5.3 (2016): 93–101.

D’haen, Theo. »Major Histories, Minor Literatures, and World Authors«. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 15.5 (2013). Splet. http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2342

Dolgan, Marjan, ur. Slovenski literarni programi in manifesti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990.

Dražić, Silvia. Novosadski tekstualizam. Novi Sad: Edicija Kontrateg, 2018.

Ďurišin, Dionýz. Čo je svetová literatúra? Bratislava: Vydavatel’stvo Obzor, 1992.

Esposito, Roberto. Bios: biopolitika in filozofija. Prev. Mojca Mihelič in Boštjan Nedoh. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015.

Fichter, Madigan. »Yugoslav Protest: Student Rebellion in Belgrade, Zagreb and Sarajevo 1968«. Slavic Review 75 (2016): 99–121.

Foster, Hal. The Return of the Real: The Avant-Garde at the End of the Century. Cambridge, London: MIT Press, 1996.

Friedman, Susan Stanford. Planetary Modernisms: Provocations on Modernity across Time. New York: Columbia UP, 2015.

Gabrič, Aleš. »Intelektualci kot opozicija. Približevanje kulturnih dobrin širšemu krogu ljudi. Obračun s kulturniško opozicijo. Sproščena šestdeseta leta v kulturi. Intelektualci v primežu ‘svinčenih let’. Med modernizmom in postmodernizmom. Popularna kultura«. Slovenska novejša zgodovina. 2. Ur. Jasna Fischer idr. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 1024–35, 1056–69, 1125–27, 1139–43.

Giddens, Anthony. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990.

Gobille, Boris. Le Mai 68 des écrivains: Crise politique et avan-gardes littéraires. Pariz: CNRS éditions, 2018.

Hardt, Michael, in Antonio Negri. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. New York: The Penguin Press, 2004.

Hecken, Thomas, in Agata Grzenia. »Situationism«. 1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956–1977. Ur. Martin Klimke in Joachim Scharloth. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 23–32.

Jameson, Fredric. A Singular Modernity. London: Verso, 2002.

Juvan, Marko. »Literature, theory and politics of the long ‘68: the last season of modernism and peripherality«. European review (2020). Splet. DOI: 10.1017/S1062798720000848.

Juvan, Marko. »Peripheral Modernism and the World-System: Slovenian Literature and Theory of the Nineteen-Sixties«. Slavica Tergestina 23.2 (2019): 168–199.

Kanzleiter, Boris. »Yugoslavia«. 1968 in Europe: A History of Protest and Activism, 1956–1977. Ur. Martin Klimke in Joachim Scharloth. New York: Palgrave Macmillan, 2008. 219–228.

Klasić, Hrvoje. Jugoslavija in svet leta 1968. Prev. Višnja Fičor in Seta Knop. Ljubljana: Beletrina, 2015.

Knabb, Ken, ur. Situationist International Anthology. Revised and expanded edition. Berkeley: Bureau of Public Secrets, 2007.

McShine, Kynaston L., ur. Information: Summer 1970. New York: The Museum of Modern Art, 1970.

Močnik, Rastko. [»Revolucija je brez projekta«]. Problemi 6.67–68 (1968) = Katalog: 107–109.

Mohandesi, Salar, idr. »What Was 1968?« Voices of 1968: Documents from the Global North. London: Pluto Press, 2018. 1–34.

Moretti, Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Ur. in prev. Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

Neubauer, John in Marcel Cornis-Pope. »1956/1968: Revolt, Suppression, and Liberalization in Post-Stalinist East-Central Europe«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. 1. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004. 82–105.

Rabaté, Jean-Michel. The Future of Theory. Oxford: Blackwell, 2002.

Ross, Kristin. May ‘68 and Its Afterlives. Chicago: University of Chicago Press, 2002.

Rupel, Dimitrij. »Manifest: Nova smer v slovenski književnosti – protestno pisanje, politična književnost, proletarska kultura«. Tribuna (9. 10. 1968): 11.

Škulj, Jola. »Moderna in modernizem«. Primerjalna književnost 32.1 (2009): 89–106.

Sollers, Philippe. »Pisava kot funkcija družbene transformacije«. Prev. Sonja Balent. Tribuna (4. 12. 1968): 19.

Sollers, Philippe. »Program«. Prev. Vojislav Likar. Tribuna (18. 3. 1968): 13.

Sollers, Philippe. »Refleks redukcije«. Tribuna (1. 4. 1968): 21.

Stierli, Martino, idr. Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980. New York, N.Y.: The Museum of Modern Art, 2018.

Šuvaković, Miško. Anatomija angelov: Razprave o umetnosti in teoriji v Sloveniji po letu 1960. Prev. Vlasta Vičič. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2001.

Tel Quel. »Mai 1968«. Tel Quel 34 (1968): 94–95.

Terian, Andrei. »Socialist modernism as compromise«. Primerjalna književnost 42.1 (2019): 133–147.

Tismǎneanu, Vladimir, ur. Promises of 1968: Crisis, illusion, and utopia. Budimpešta: Central European University Press, 2011.

Tötösy de Zepetnek, Steven. »Configurations of Postcoloniality and National Identity: In-between Peripherality and Narratives of Change«. The Comparatist: Journal of the Southern Comparative Literature Association 23 (1999): 89–110.

Tucker Sorenson, Kaitlyn. »Radikalna igra: ljubljanska alternativa leta 1968«. Prev. Andrej Zavrl. Rokopis. 2020.

Vinen, Robert. The Long ‘68: Radical Protest and Its Enemies. London: Allen Lane, 2018.

Wallerstein, Immanuel. »Antisystemic Movements, Yesterday and Today«. Journal of World-Systems Research 20.2 (2014): 158–172.

Zabel, Igor, idr. Oho: Retrospektiva = eine Retrospektive = a Retrospective. Ljubljana: Moderna galerija Ljubljana, 1994.

Žižek, Slavoj. »Introduction: The Spectre of Ideology«. Mapping Ideology. Ur. Slavoj Žižek. London: Verso, 1994. 1–33.

Objavljeno
2020-11-08
Rubrike
Tematski sklop