Misliti medkulturno literarno zgodovino na Slovenskem

  • Anja Skapin
Ključne besede: literarna zgodovina, medkulturnost, literarni kanon, kulturni spomin, kulturna identiteta, tujost, tradicija, globalizacija

Povzetek

Razprava obravnava medkulturnost kot problematiko literatur v intra- in intersubjektivnem ter v intra- in interdiskurzivnem stiku, obenem pa osvetljuje nekatere možnosti za nadgradnjo slovenske literarne zgodovine in kanona. Osredotoča se na čas po osamosvojitvi, ko se je po eni strani povečalo zanimanje za raziskovanje preteklosti, po drugi strani pa so se že začele kazati smernice homogeno usmerjenega knjižnega (globalnega) trga. Slovenija se je po osamosvojitvi še vedno soočala z dvema prelomnicama: kako ohranjati lastno identiteto, kar je bilo takrat prvič povsem v rokah državne avtonomnosti; in kako poskrbeti za identiteto ter prepoznavnost malega naroda in male književnosti po padcu v hitro rastoči globalni knjižni trg. Na podlagi modela medkulturne literarne vede lahko vidimo, kako se lastno in tuje prepletata na vseh ravneh človekovega delovanja in posledično delovanja družbe ter kakšen vpliv ima to na izgradnjo dinamične identitete in dinamičnega literarnega kanona.

Literatura

Assmann, Jan. Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München: C.H. Beck, 2002.

Burke, Peter. Kaj je kulturna zgodovina. Prev. Matjaž Šprajc. Ljubljana: Založba Sophia, 2007.

Ceserani, Remo. »Drawing a Map of a Literary History of Europe«. Studying Transcultural Literary History. Ur. Gunilla Lindberg-Wada. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2006. 169–179.

Dolinar, Darko. Slovenska literarna veda od Trubarja do druge svetovne vojne. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018.

Dolinar, Darko, in Marko Juvan, ur. Kako pisati literarno zgodovino danes? Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2003.

Dović, Marijan. Sistemske in empirične obravnave literature. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004.

Dović, Marijan. Slovenski pisatelj. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Halbwachs, Maurice. Kolektivni spomin. Prev. Drago B. Rotar. Ljubljana: Studia humanitatis, 2001.

Jančar, Drago. Postaje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018.

Jančar, Drago. Terra incognita. Celovec: Založba Wieser, 1989.

Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Kovač, Miha idr. Knjiga in bralci V: bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji. Ljubljana: UMco, 2015.

Kovačič, Lojze. Kristalni čas. Ljubljana: Beletrina, 2016.

Leskovec, Andrea. Einführung in die interkulturelle Literaturwissenschaft. Darmstadt: WBG, 2011

Lotman, Jurij M. Kultur und Explosion. Prev. Dorothea Trottenberg. Berlin: Suhrkamp Verlag, 2010.

Ricoeur, Paul. Sebe kot drugega. Prev. Nastja Skrušny Babin. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2011.

Rupar, Patricia idr. Knjiga in bralci VI: bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 2019. Ljubljana: UMco, 2019.

Thomsen, Mads Rosendahl. »Migrant Writers and Cosmopolitan Readers«. Studying Transcultural Literary History. Ur. Gunilla Lindberg-Wada. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2006. 244–250.

Virk, Tomo. »Aporije literarne zgodovine danes«. Slavistična revija 54.4 (2006): 811–829.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja: kritični pregled. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007.

Waldenfels, Bernhard. Topographie des Fremden. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997.

Waldenfels, Bernhard. Vielstimmigkeit der Rede. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1999.

Žitnik Serafin, Janja. Večkulturna Slovenija: položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008.
Objavljeno
2020-11-08
Rubrike
Razprave