Primerjalna književnost in antične študije: uvod v zgodovino ved in metodologije

  • Blaž Zabel
Ključne besede: primerjalna književnost, antika, antična književnost, antične študije, literarna recepcija, Brunetière, Ferdinand, Texte, Joseph, Ocvirk, Anton, Wolf, Friedrich August

Povzetek

Članek obravnava vprašanje recepcije antične književnosti v primerjalni književnosti kot literarnovedni disciplini ter zgodovino odnosa med primerjalno književnostjo in antičnimi študijami. Zagovarja, da je odnos med obema vedama kompleksen in mnogoplasten, saj primerjalna književnost k študiju antičnega izročila pogosto pristopa precej zadržano. Prispevek najprej obravnava vpliv antične književnosti in literarne kritike na razvoj zgodnje komparativistike v Franciji. Pri tem opozori tudi na odklonilen odnos Antona Ocvirka do vloge antike v primerjalni književnosti. Nato prispevek razpravlja o dogajanju v sodobnih antičnih študijah, pri čemer ugotavlja, da so metode primerjalne književnosti produktivno vplivale na metodološke premike. Izpostavlja predvsem pluralizacijo koncepta antike v kontekstu postkolonialnih študij in študij svetovne književnosti ter razvoja recepcijskih študij antike. V zaključku izpostavi, da sta imeli antična književnost in antične študije pomembno vlogo za razvoj komparativistike, po drugi strani pa je primerjalna književnost močno vplivala tudi na razvoj sodobnih antičnih študij.

Literatura

Beecroft, Alexander. Authorship and Cultural Identity in Early Greece and China. Patterns of Literary Circulation. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Beecroft, Alexander. An Ecology of World Literature. From Antiquity to the Present Day. London; New York, NY: Verso Books, 2015.

Bernal, Martin. Black Athena. The Afroasiatic Roots of Classical Civilization. Vol. 1. The Fabrication of Ancient Greece 1785–1985. New Brunswick, NJ; London: Rutgers University Press; Free Association Books, 1987.

Betz, Louis-Paul. La littérature comparée. Essai bibliographique. Strasbourg: Karl J. Trübner, 1900.

Birus, Hendrik. »The Goethean concept of world literature and comparative literature«. CLCWeb: Comparative Literature and Culture 2.4 (2000). Splet. 26. 5. 2021. https://doi.org/10.7771/1481-4374.1090

Brunetière, Ferdinand. »La littérature Européenne«. Revue des deux mondes 46.9 (1900): 276–355.

Burkert, Walter. The Orientalizing Revolution. Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Age. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1992.

Damrosch, David. What is World Literature? Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.

Damrosch, David. Comparing the Literatures. Literary Studies in a Global Age. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2020.

Denecke, Wiebke. Classical World Literatures. Sino-Japanese and Greco-Roman Comparisons. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2014.

Eckermann, Johann Peter. Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Ur. Regine Otto in Otto Wersig. München: Beck, 1988.

Eckermann, Johann Peter. Pogovori z Goethejem. Prev. Josip Vidmar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959.

Harloe, Katherine. Winckelmann and the Invention of Antiquity. History and Aesthetics in the Age of Altertumswissenschaft. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Jauss, Hans Robert. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 1998.

Juvan, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Kinney, Liam. Dvanajst razlogov za študij klasične filologije v enaindvajsetem stoletju. Prev. Matej Hriberšek, Andreja Inkret, Jerneja Kavčič, David Movrin, Zala Rott, Brane Senegačnik in Sonja Weiss. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, 2018.

Markner, Reinhard, in Giuseppe Veltri, ur. Friedrich August Wolf. Studien, Dokumente, Bibliographie. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1999.

Martindale, Charles. Redeeming the Text. Latin Poetry and the Hermeneutics of Reception. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

Moser, Christian. »From literary predation to global intellectual commerce: world literature,world history, and the modes of cultural exchange in the work of Johann Gottfried Herder and Johann Wolfgang Goethe«. The Routledge Companion to World Literature and World History. Ur. May Hawas. Abingdon; New York, NY: Routledge, 2018.

Ocvirk, Anton. Teorija primerjalne literarne zgodovine (1936). 2. izd. Prva elektronska izdaja. Ur. Luka Vidmar in Matija Ogrin. Ljubljana: Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU, 2010. Splet. 26. 5. 2021. http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/ezmono:tplz/VIEW/

Pizer, John David. The Idea of World Literature. History and Pedagogical Practice. Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 2006.

Remak, Henry H. H. »Comparative literature: its definition and function«. Comparative Literature. Method and Perspective. Ur. Newton Phelps Stallknecht in Horst Frenz. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, 1971. 3–57.

Strich, Fritz. Goethe und die Weltliteratur. Bern: Francke Verlag, 1946.

Texte, Joseph. »Introduction«. La littérature comparée. Essai bibliographique. Avtor Louis-Paul Betz. Strasbourg: Karl J. Trübner, 1900. xix–xxiv.

Van Tieghem, Paul. La littérature comparée. Paris: A. Colin, 1931.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2007.

West, Martin L. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford, New York, NY: Clarendon Press, 1997.

Zabel, Blaž. »Prihodnost klasične filologije in globalizacija«. Primerjalna književnost 41.2 (2018): 201–214.
Objavljeno
2021-06-29
Rubrike
Tematski sklop