Zablodeli avtobus v primežu socialističnega in feminističnega kritiškega diskurza

  • Danica Čerče
Ključne besede: ameriška književnost, Steinbeck, John: Zablodeli avtobus, literarna kritika, ideološko branje, reprezentacija družbenospolnih vlog

Povzetek

Zaradi podrejanja slovenske kritiške misli vladajočemu političnemu režimu in sprevračanja književnosti v ideološko orodje je bila vrsti Steinbeckovih del, ki so odstopala od zaželenih političnih in književnih izbir, odvzeta možnost objektivnega ovrednotenja in predstavitve. Med manj znana in zaradi odsotnosti ideoloških vsebin marginalizirana dela sodi tudi Zablodeli avtobus (The Wayward Bus). Prispevek se ukvarja z najbolj pogostimi kritiškimi obračuni, ki jih je bil deležen ta roman: v slovenskem prostoru je nezadovoljstvo izviralo iz utilitarističnega pojmovanja književnosti oziroma povezovanja koncepta umetniške vrednosti književnih del z njihovim političnim vplivom, v pisateljevi domovini pa je Steinbeckova reprezentacija ženskosti in moškosti v romanu tako vznejevoljila feministično kritiško srenjo, da je pisatelja označila za mizoginista. Prispevek osvetljuje ozadja, ki so zaznamovala nastanek tega romana in kritiške odzive nanj, in na teoretski podlagi etičnega kritištva preverja upravičenost do sedaj izrečenih sodb. Končna ugotovitev je, da je Steinbeck neprizanesljiv do obeh spolov, njegov pisateljski svet pa mnogo bogatejši, kot nam ga je predstavila z ideološkim predznakom zaslepljena slovenska kritika preteklega obdobja.

Literatura

Avsenik Nabergoj, Irena. »Razkrivanje temnih resnic družbe in nezlomljiva moč dobrega v Dickensovem romanu Oliver Twist«. Primerjalna književnost 40.2 (2017): 193–207.

Barthes, Roland. »The Death of the Author«. Falling into Theory: Conflicting Views on Reading Literature. Ur. David Richter. Boston, MA; New York, NY: Bedford; St. Martin’s, 2000. 253–257.

Booth, Wayne C. »Who Is Responsible in Ethical Criticism, and for What?«. Falling into Theory: Conflicting Views on Reading Literature. Ur. David Richter. Boston, MA; New York, NY: Bedford; St. Martin’s, 2000. 349–355.

Benson, Jackson J. John Steinbeck, Writer. New York, NY: Penguin Books, 1990.

Čerče, Danica. »Ideološko zaznamovana recepcija Steinbeckovih del v Vzhodni Evropi«. Jezik in slovstvo 63.1 (2018): 90–101.

Čerče, Danica. »O romanu«. Zablodeli avtobus. Ljubljana: Hiša poezije, 2018. 267–269.

De Beauvoir, Simone. Drugi spol. Ljubljana: Krtina, 2013.

Gladstein, Mimi. »Steinbeck’s Juana: A Woman of Worth«. Steinbeck’s Women: Essays in Criticism. Ur. Tetsumaro Hayashi. Muncie, IN: Steinbeck Society, 1979. 49–52.

Glušič, Helga. Pripovedna proza Cirila Kosmača. Ljubljana: Slovenska matica, 1975.

Gombač, Andraž. »Avtobus je prispel«. Primorske novice. 15. 3. 2019: 4.

Gonzales, Bobbi, in Mimi Gladstein. »The Wayward Bus: Steinbeck’s Misogynistic Manifesto«. Rediscovering Steinbeck: Revisionist Views of His Art, Politics and Intellect. Ur. Cliff Lewis in Carroll Britch. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1989. 157–173.

Guran, Letitia. »The Aesthetic Dimension of American-Romanian Comparative Literary Studies«. The Comparatist 27 (2003): 94–115.

Gvozden, Vladimir. »Kaj je dobra knjiga? Bonae literae v enaindvajsetem stoletju«. Primerjalna književnost 40.2 (2017): 79–90.

Jurak, Mirko. »Večplastnost romanov ameriškega pisatelja John Steinbecka«. Pripovedništvo Johna Steinbecka: družbenokritična misel v tradiciji mitov in legend. Avtorica Danica Čerče. Maribor: Mariborska literarna družba, 2006. 9–14.

»Književnost v Združenih državah Amerike«. Slovenski poročevalec. 31. 3. 1949: 8.

Kopecký, Petr. »The Literary Front of the Cold War: John Steinbeck as an Ideological Object in Eastern Bloc«. Comparative American Studies 9.3 (2011): 204–216.

Levant, Howard. The Novels of John Steinbeck: A First Critical Study. Columbia, MO: University of Missouri Press, 1983.

Mahnič, Katarina. »John Steinbeck: Zablodeli avtobus«. RTV SLO. 21. 1. 2019. Splet. 1. 10. 2021. https://ars.rtvslo.si/2019/01/john-steinbeck-zablodeli-avtobus/

Mihurko Poniž, Katja. »Ali je Njeno življenje Zofke Kveder feministični roman?« Slovenski roman. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2003. 129–137.

Moder, Janko. »Spremna beseda o avtorju«. Grozdi jeze. Avtor John Steinbeck. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983. 587–610.

Pezdirc Bartol, Mateja. Najdeni pomeni. Empirične raziskave recepcije literarnega dela. Ljubljana: Zveza društev, Slavistično društvo Slovenije, 2010.

Railsback, Brian. »The Wayward Bus: Misogyny or Sexual Selection?«. After The Grapes of Wrath: Essays on John Steinbeck. Ur. Donald V. Coers, Paul D. Ruffin in Robert DeMott. Athens, OH: Ohio University Press, 1995. 125–135.

Richter, David. »How We Read«. Falling into Theory: Conflicting Views on Reading Literature. Ur. David Richter. Boston, MA; New York, NY: Bedford; St. Martin’s, 2000. 235–252.

Spivak, Gayatri C. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York, NY; London: Routledge, 1988.

Starcev, A. »O socialnem romanu v Združenih državah Amerike«. Prev. Mile Klopčič. Novi svet 2.1–2 (1947): 130–137.

Steinbeck, John. Zablodeli avtobus. Prev. Danica Čerče. Ljubljana: Hiša poezije, 2018.

Suleri, Sara. »Woman Skin Deep: Feminism and the Postcolonial Condition«. The Postcolonial Studies Reader. Ur. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths in Helen Tiffin. New York, NY; London: Routledge, 2003. 273–280.

Šuklje, Rapa. »John Steinbeck«. Vzhodno od raja. Avtor John Steinbeck. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1987. 5–39.

Timmerman, John. John Steinbeck’s Fiction: The Aesthetics of the Road Taken. Norman, OK; London: University of Oklahoma Press, 1986.

Van Gelder, Robert. »Interview with Best-Selling Author: John Steinbeck«. Cosmopolitan. 18. 4. 1947: 123–125.

Virk, Tomislav. »Etična literarna veda med kakofonijo in pluralnostjo«. Primerjalna književnost 40.2 (2017): 13–31.

Zupan Sosič, Alojzija. Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu. Maribor: Litera, 2011.
Objavljeno
2021-11-12
Rubrike
Razprave