Slovenska mladinska proza med posnemanjem dejanskega in ustvarjanjem možnih svetov

  • Barbara Zorman
Ključne besede: slovenska književnost, mladinska književnost, realizem, fantastika, fantazijska literatura, teorija možnih svetov

Povzetek

V razpravi najprej predstavim razlikovanje med realistično in fantastično mladinsko prozo, ki izhaja iz načinov referiranja na zunajbesedilni svet. Realizem pripoved podaja v skladu z uveljavljenimi predstavami o tem, kar je v stvarnem oziroma dejanskem svetu možno in verjetno, fantastika pa te predstave z ustvarjanjem alternativnih svetov prevprašuje. Dokazati želim, da večina mladinskih proznih del ne sovpada zgolj z realistično oziroma fantastično reprezentacijo, temveč oba principa prepleta. V mladinski realistični prozi so igra, domišljija, upor, humor in nonsens temeljna načela, skozi katera se odrasli avtor vživlja v mladoletni lik in tako nasprotuje poskusom odrasle avtoritarne perspektive, da bi se vzpostavila kot obče veljavna resnica o svetu. Tudi fantastične literature ni mogoče ustvarjati ali sprejemati brez referenc na dejanski svet. Zato predlagam, da se dvojica realistično/fantastično razpre v spekter, ta pa se oblikuje s pomočjo koncepta modalno pogojene resničnosti oziroma dejanskega ter možnih in neverjetnih svetov. Spekter se razpira med dvema skrajnima poloma: verističnim referiranjem na zunajbesedilno stvarnost (temu so blizu avtobiografije, spominska in zgodovinska proza) ter ubesedovanjem možnih/neverjetnih svetov, likov, dogodkov na drugem polu, čemur so blizu pravljice, fantastična proza, nonsens.

Literatura

VIRI

Bevc, Cvetka. Stekleni plameni. Maribor: Pivec, 2020.

Cankar, Ivan. Moje življenje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Golob, Berta. Skrinja iz babičine bale. Ljubljana: Borec, 1983.

Golob, Berta. Drobne zgodbe. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1986.

Gombač, Žiga. Lumpsterji. Dob pri Domžalah: Miš, 2020.

Karlovšek, Igor. Pobeg. Dob pri Domžalah: Miš, 2020.

Kodrič Filipić, Neli. Punčka in velikan. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009.

Konc Lorenzutti, Nataša. Nisem smrklja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017.

Kovač, Polonca. Kaja in njena družina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013.

Kovač, Polonca. Špelce. Ljubljana: Borec, 1983.

Milčinski, Fran. Ptički brez gnezda. Ljubljana: Karantanija, 1991.

Mlakar Črnič, Ida. Tu blizu živi deklica. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019.

Moškrič, Marjana. Ledene magnolije. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2002.

Podgoršek, Mojiceja. Veliki Slovenci. Domžale: Epistola, 2018.

Prežihov, Voranc. Solzice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011.

Sivec, Ivan. Resnica o Prešernu. Dob pri Domžalah: Miš, 2017.

Skubic, Andrej E. Ne bi smel odpreti tistih vrat. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018.

Sokolov, Cvetka. Kot noč in dan. Dob pri Domžalah: Miš, 2020.

Sokolov, Cvetka. Vsak s svojega planeta. Dob pri Domžalah: Miš, 2018.

Pregl, Slavko. Geniji v kratkih hlačah. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983.

Suhodolčan, Primož. Košarkar naj bo! Ljubljana: Karantanija, 1994.

Suhodolčan, Primož. Tina in medvedja moč: Tina Maze, resnična pravljica. Ljubljana: DZS, 2019.

Suhodolčan, Primož. Goran, legenda o zmaju: Goran Dragić, resnična pravljica. Ljubljana: DZS, 2017.

Svetina, Peter. Sosed pod stropom. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016.

Svetina, Peter. Uho sveta. Dob pri Domžalah: Miš, 2017.

Svetina, Peter. Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom. Dob pri Domžalah: Miš, 2017.

Svetina, Peter. Modri Portugalec: romanček. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021.

Vidmar, Janja. Debeluška. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1999.

Vidmar, Janja. Princeska z napako. Ljubljana: DZS, 2002.

Vidmar, Janja. Fantje iz gline. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005.

LITERATURA

Artnik, Gregor. »Mladinska fantastična pripoved in njena umestitev v koncept sodobne slovenske mladinske fantastične proze«. Revija za elementarno izobraževanje 5.1 (2012): 23–36.

Bahtin, Mihail Mihajlovič. Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in renesanse. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.

Bell, Alice, in Ryan, Marie-Laure. »Introduction: Possible Worlds Theory Revisited«. Possible Worlds Theory and Contemporary Narratology. Ur. Alice Bell in Marie-Laure Ryan. Lincoln, NE; London: University of Nebraska Press, 2019.

Blažić, Milena Mileva. »Slovenska realistična in fantastična pripoved pri pouku književnosti v osnovni šoli«. Slovenski roman. Simpozij Obdobja 21. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2002.

Butler, Catherine. »Modern Children’s Fantasy«. The Cambridge Companion to Fantasy Literature. Ur. Edward James in Farah Mendlesohn. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 224–235.

Coats, Karen. Bloomsbury Introduction to Children’s and Young Adult Literature. London: Bloomsbury Academic, 2018.

Dalley, Hamish. »Postcolonialism and the Historical Novel: Epistemologies of Contemporary Realism«. Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry 1.1 (2014): 51–67.

Eco, Umberto. The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1984.

Jakobson, Roman. »On Realism in Art«. Language in Literature. Ur. Krystyna Pomorska in Stephen Rudy. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 1987. 19–27.

Haramija, Dragica. »Tipologija slovenske mladinske realistične avanturistične proze«. Jezik in slovstvo 45.4 (2000): 133–141.

Haramija, Dragica. »Pregled sodobne slovenske mladinske proze«. Jezik in slovstvo 50.3/4 (2005): 27–36.

Haramija, Dragica. »Slovenska mladinska realistična kratka pripovedna proza po letu 1950«. Slovenska kratka pripovedna proza. Simpozij Obdobja 23. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2006. 59–70.

Hume, Kathryn. Fantasy and Mimesis. New York, NY; London: Methuen, 1984.

Juvan, Marko. »Fikcija in zakoni«. Primerjalna književnost 26.1 (2003): 1–20.

Kenda, Jakob Jaša. »Novejše teorije fantastične literature«. Literatura 10.83/84 (1998): 161–189.

Kenda, Jakob Jaša. »Strokovna in znanstvena recepcija sodobne fantazijske literature«. Otrok in knjiga 33.65 (2006): 5–14.

Kobe, Marjana. »Otroški bidermajer na Slovenskem«. Zbornik ob sedemdesetletnici Janka Kosa. Ur. Darko Dolinar in Tomo Virk. Posebna številka revije Primerjalna književnost 24.3 (2001): 115–127.

Kobe, Marjana. Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.

Kobe, Marjana. »Trije modeli realistične proze v sodobni slovenski mladinski književnosti«. Jezik in slovstvo 32.4 (1987): 89–97.

Koron, Alenka. »Fikcija, fakti in resnica v avtobiografiji«. Avtobiografski diskurz: teorija in praksa avtobiografije v literarni vedi, humanistiki in družboslovju. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. 35–49.

Kordigel Aberšek, Metka. Didaktika mladinske književnosti. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008.

M. K. »Košarkar naj bo – zgodba, ki so jo pisali resnični junaki, zdaj tudi v filmu«. RTV SLO. 31. 7. 2017. Splet. 1. 6. 2021. https://www.rtvslo.si/kultura/novice/kosarkar-naj-bo-zgodba-ki-so-jo-pisali-resnicni-junaki-zdaj-tudi-v-filmu/428941

Nikolajeva, Maria. Reading for Learning: Cognitive Approaches to Children’s Literature. Philadelphia, PA; Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2014.

Nikolajeva, Maria. Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers. New York, NY; London: Routledge, 2010.

Pavel, Thomas. »‘Possible Worlds’ in Literary Semantics«. Journal of Aesthetics and Art Criticism 34.2 (1975): 165–176.

Pavel, Thomas. Fictional Worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

Ryan, Marie-Laure. Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1991.

Saksida, Igor. »Opredelitve in predstavitve otroštva v sodobni slovenski mladinski književnosti: tipološki oris«. Posebna izdaja revije Otrok in knjiga 26 (1999): 7–17.

Saksida, Igor. »Mladinska književnost«. Slovenska književnost III. Ur. Tine Logar idr. Ljubljana: DZS, 2001. 403–468.

Saksida, Igor. »‘Nekaj nezaslišanega’: tabu teme v slovenski mladinski poeziji od ljudske pesmi do sodobnosti«. Jezik in slovstvo 47.1/2 (2001/2): 5–16.

Simončič, Metka. »Fantastična pripoved na Slovenskem in v zapadni Evropi«. Dialogi 1.5 (1965): 249–252.

Todorov, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique. Pariz: Éditions du Seuil, 1970.

Todorov, Tzvetan. The Fantastic: A Structural Approach to a Literary Genre. Cleveland, OH: The Press of Case Western Reserve University, 1973.

Tratnik, Suzana. Ime mi je Damjan. Ljubljana: ŠKUC, 2001.

Virk, Tomo. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove: metodologija 1. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2008.

Višček, Sabina. »Stališča učiteljev do problemskih besedil pri pouku književnosti«. Revija za elementarno izobraževanje 7.2 (2014): 63–80.

Wolf, Mark J. P. Building Imaginary Worlds: The Theory and History of Subcreation. New York, NY: Routledge, 2012.
Objavljeno
2021-11-12
Rubrike
Razprave