Sodobna romana o drugi svetovni vojni v njunih tranzicijskih kontekstih

  • Vanesa Matajc
Ključne besede: literatura in vojna, slovenska književnost, finska književnost, kultura spominjanja, druga svetovna vojna, nacionalna identiteta, Rebula, Alojz: Nokturno za Primorsko, Oksanen, Sofi: Ko golobice izginejo

Povzetek

Članek primerjalno analizira motivno-tematska razmerja dveh sodobnih romanov, v katerih je časovno središče zgodbe obdobje II. svetovne vojne, s sodobnim znanstvenim zgodovinopisjem in spominopisjem o vojni v njunih referenčnih kulturnih prostorih. Na vojno v slovenskem prostoru se nanaša slovenski roman Alojza Rebule Nokturno za Primorsko (2004), na vojno v estonskem prostoru pa roman Ko golobice izginejo (2012) finske pisateljice Sofi Oksanen. Primerjalna analiza temelji na aplikaciji novohistoristične primerjalne analize »tekstov in kontekstov« v teorijo kulture spominjanja. Kombinacija obeh pristopov pokaže, da se oba romana kot literarna teksta motivno-tematsko ujemata z njunima zgodovinopisnima in spominopisnima kontekstoma v obdelavi novih, predhodno relativno zamolčanih tem spomina na II. svetovno vojno in njene specifične geopolitične konsekvence v obeh (re)nacionaliziranih kulturnih prostorih. Nokturno oblikuje eno, Golobice pa mnoštvo sintetično povezanih podedovano-spominskih tem, ki so se predhodno vzdrževale predvsem v domeni komunikacijskega spomina in prezentirajo t. i. razdeljeni spomin. Primerjalna analiza tako vodi v sklep, da oba romana s svojima strukturacijama pripovedi očitno sodelujeta v sodobnem, tranzicijskem preformiranju kulturnega spomina na to, še bližnjo in živo preteklost vojne in njenih geopolitičnih konsekvenc v njunih zgodbeno-referenčnih kulturnih prostorih (re)konstituiranih nacionalnih držav.

Literatura

Assmann, Jan. Kultura pamćenja. Prev. Nikola B. Cvetković. Beograd: Prosveta, 2011.

Calic, Marie-Janine. Zgodovina jugovzhodne Evrope. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019.

Cerkvenik, Denis. Operacijska cona za Jadransko Primorje od 1943 do 1945 s poudarkoma na pravnem statusu in kolaboracionizmu. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2021.

Cornis-Pope, Marcel, in John Neubauer. »General Introduction«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Vol. 1. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam, Philadelphia, PA: John Benjamins, 2004. 1–18.

Dović, Marijan. »Slovenska literarna kultura v okviru Vzhodne Srednje Evrope«. Primerjalna književnost 31.2 (2008): 159–169.

Gibson, Catherine. Borderlands Between History and Memory. Latgale’s Palimpsestuous Past in Contemporary Latvia. Politics and Society in the Baltic Sea Region 4. Tartu: University of Tartu Press, 2016.

Hinrikus, Rutt. »Life Stories as Memory«. Carrying Linda’s Stones. An Anthology of Estonian Women’s Life Stories. Ur. Suzanne Stiver Lie, Lynda Malik, Ilvi Jõe-Cannon in Rutt Hinrikus. Talin: Tallinn University Press, 2009. 67–90.

Hirsch, Marianne. The Generation of Postmemory. Writing and Visual Culture After the Holocaust. New York, NY: Columbia University Press, 2012.

Hladnik, Miran. Slovenski zgodovinski roman. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.

Hobsbawm, Eric. Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914−1991. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2000.

Jõe-Cannon, Ilvi. »A Look at Estonian History«. Carrying Linda’s Stones. An Anthology of Estonian Women’s Life Stories. Ur. Suzanne Stiver Lie, Lynda Malik, Ilvi Jõe-Cannon in Rutt Hinrikus. Talin: Tallinn University Press, 2009. 44–66.

Juvan, Marko. Literarna veda v rekonstrukciji. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Juvan, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Koron, Alenka. »Holokavst med zgodovino in fikcijo: primer Litellovega romana Sojenice«. Primerjalna književnost 38.3 (2015): 173–184.

Kuljić, Todor. Kultura spominjanja. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012.

Lukić, Jasmina. »Recent Historical Novels and Historiographic Metafiction in the Balkans«. History of the Literary Cultures of East-Central Europe. Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries. Vol. 1. Ur. Marcel Cornis-Pope in John Neubauer. Amsterdam, Philadelphia, PA: John Benjamins, 2004. 480–493.

Matajc, Vanesa. »Medbesedilna razmerja med ustno zgodovino in literaturo v pričevanju«. Acta Histriae 19.1–2 (2011): 301–318.

Matajc, Vanesa. »Border Fascism in the Venezia Giulia: The Issue of ‘Proximate Colony’ in Slovenian Literature«. Acta Histriae 24.4 (2016): 939–958.

Oksanen, Sofi. Stalinove krave. Prev. Julija Potrč Šavli. Ljubljana: Beletrina, 2019.

Oksanen, Sofi. Ko golobice izginejo. Prev. Julija Potrč. Ljubljana: Beletrina, 2016.

Oksanen, Sofi. Očiščenje. Prev. Bibi Ovaska Prelesnik. Radovljica: Didakta, 2011.

Paju, Imri. Memories Denied. Helsinki: Like Publishing Ltd., 2006.

Pajur, Ago, in Tōnu Tannberg. History of Estonia 1918−2017. A Brief Overview. Tartu: University of Tartu Press, 2017.

Pelikan, Egon. »Zgodovinski roman med nacionalno identiteto, ideologijami in ‘zgodovinskimi žanri’«. Primerjalna književnost 30.3 (2007): 43–53.

Pelikan, Egon. Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom. Ljubljana: Nova revija, 2002.

Pirjevec, Jože. Partizani. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020.

Potrč, Julija. »Estonija med dvema ognjema«. Ko golobice izginejo. Avtorica Sofi Oksanen. Ljubljana: Beletrina, 2016. 379–389.

Pucherová, Dorota, in Róbert Gáfrik, ur. Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. Leiden, Boston: Brill Rodopi, 2015.

Rebula, Alojz. Nokturno za Primorsko. Celje: Mohorjeva družba, 2004.

Segel, Harold B. The Columbia Literary History of Eastern Europe Since 1945. New York, NY: Columbia University Press, 2008.

Sivec Skrt, Nina. Etika in literatura v pripovednih žanrih med dokumentarnostjo in fikcijo. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2020.

Škamperle, Igor. »Religiozna motivika v literarnem delu Alojza Rebule«. Rebulov zbornik. Ur. Marija Pirjevec. Trst: Mladika, 2015. 43–48.

Talivee, Elle-Mari. »Literary Tallinn at the End of the Nineteenth Century: The Structure of Its Townscape. An Overview«. Neohelicon 41.1 (2014): 51–62.

Veeser, H. Aram, ur. The New Historicism. New York, NY; London: Routledge, 1989.
Objavljeno
2022-07-01
Rubrike
Tematski sklop