Kranjčev Wutte, Svetinov Wolf in Jančarjev Mischkolnig: podoba nemškega častnika v treh slovenskih romanih

  • Tone Smolej
Ključne besede: literatura in vojna, slovenska književnost, druga svetovna vojna, nemški častniki, Kranjec, Miško, Svetina, Tone, Jančar, Drago

Povzetek

Vermaht je bil kot organizacija soodgovoren za številne zločine v času nacizma, saj je veljal za jekleni temelj režima. Nemškim vojakom je bilo ukazano, da v boju proti partizanom ne smejo pokazati nikakršne dobrodušnosti, ampak sovraštvo, superiornost ter smisel za neusmiljeno izkoreninjenje komunistov. Kakšna je literarna podoba nemškega častnika, ki je med drugo svetovno vojno deloval na slovenskem ozemlju? Odgovor na to vprašanje bom skušal najti pri treh slovenskih pisateljih (Miško Kranjec, Tone Svetina in Drago Jančar), ki so se tega podjetja lotili v različnih časovnih obdobjih. Vsem pa je skupno, da so opisovali dogodke v zadnjih letih vojne, torej po italijanski kapitulaciji, ko je na našem ozemlju prišlo do koncentracije nemškega vojaštva. Kranjčev poročnik Otto Wutte je del njegove nedokončane tetralogije Za svetlimi obzorji, Svetina svojega majorja Helmuta Wolfa vpelje v romanu Ukana, Jančar pa v romanu In ljubezen tudi opiše lik Obersturmbannführerja Ludwiga Mischkolniga.

Literatura

Arendt, Hannah. Eichmann v Jeruzalemu. Prev. Polona Glavan. Ljubljana: Študentska založba, 2007.

Carré, Jean-Marie. Les écrivans français et le mirage allemand (1800–1940). Paris: Bovin, 1947.

Dolgan, Marjan. »Poskusi slovenskega velikega teksta ali junaške epopeje«. Slavistična revija 30.3 (1982): 279–303.

Epkenhans, Michael, in John Zimmermann. Die Wehrmacht – Krieg und Verbrechen. Stuttgart: Reclam, 2019.

Gaspari, Andrej. »Zadeva Rozumek«. Razgledi muzejskega društva Bled 11 (2019): 3–23.

Golomb, Jacob, in Robert S. Wistrich. »Introduction«. Nietzsche, Godfather of Fascism: On the Uses and Abuses of a Philosophy. Ur. Jacob Golomb in Robert S. Wistrich. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2002. 1–16.

Hofman, Branko. »Tone Svetina«. Pogovori s slovenskimi pisatelji. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1978. 423–444.

Holub, Robert C. »The Elisabeth Legend: The Cleansing of Nietzsche and the Sullying of His Sister«. Nietzsche, Godfather of Fascism: On the Uses and Abuses of a Philosophy. Ur. Jacob Golomb in Robert S. Wistrich. Princeton, NJ: Priceton University Press, 2002. 215–234.

Jan, Rado. »Ob ponatisu 1. dela trilogije Toneta Svetine Ukana«. Sodobnost 15.5 (1967): 543–552.

Jančar, Drago. In ljubezen tudi. Ljubljana: Beletrina, 2017.

Jerovšek, Janez. »Tone Svetina. Ukana«. Borec 18 (1967): 591–592.

Kos, Matevž. Poskusi z Nietzschejem. Nietzsche in ničejanstvo v slovenski literaturi. Ljubljana: Slovenska matica, 2003.

Kranjec, Miško. Za svetlimi obzorji II. Bele so vse poti. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1963.

Miler, Jaka. »Kranjčevi liki v II. delu tetralogije Za svetlimi obzorji«. Borec 15 (1964): 344–347.

Nietzsche, Friedrich. Volja do moči. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 1991.

Nietzsche, Friedrich. Tako je govoril Zaratustra. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 1999.

Nietzsche, Friedrich. Somrak malikov. Prev. Janko Moder. Ljubljana: Slovenska matica, 2006.

Rosenberg, Alfred. Der Mythus des 20. Jahrhunderts. München: Hocheneichen-Verlag, 1941.

Safranski, Rüdiger. Nietzsche. Biografija njegovega mišljenja. Prev. Tomo Virk. Ljubljana: LUD Literatura, 2010.

Svetina, Tone. O boju, porazih in zmagi. Razmišljanje ob vojnozgodovinskem romanu Ukana. Ljubljana: ČZP Komunist, 1971.

Svetina, Tone. Ukana 1. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Svetina, Tone. Ukana 2. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Svetina, Tone. Ukana 3. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Svetina, Tone. Ukana 4. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

Svetina, Tone. Ukana. Roman o romanu. Ljubljana: Borec, 1986.

Vercors. »Molčanje morja«. Oči in svetloba. Prev. Janez Gradišnik. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1950. 3–36.

Zadravec, Franc. »Kranjčev ‘roman’ Za svetlimi obzorji kot ustroj fikcije in modela (dokumenta)«. Slavistična revija 29.4 (1981): 503–528.
Objavljeno
2022-07-01
Rubrike
Tematski sklop