Kako misliti svetovno književnost z njenega roba? Ponovna ocena

  • Marko Juvan
Ključne besede: svetovna književnost, literarni kanon, svetovni literarni sistem, posvetitev, kapilarno svetovljenje, Lipuš, Florjan, Handke, Peter, Šalamun, Tomaž

Povzetek

Svetovna literatura je pojmovno vzniknila v dobi industrijskega kapitalizma na začetku moderne globalizacije, ki je v 19. stoletju vzpostavila sistem tržno pogojenega obtoka besedil med jeziki in deželami. K zgodovinskosti pojma svetovne književnosti sodi tudi njena kanoničnost. V normativnem horizontu svetovne književnosti so akterji posameznega (nacionalnega) literarnega polja, posebej če je to periferno, dojemali svoj partikularni položaj v razmerju do domnevne univerzalnosti literarnega. Pascale Casanova in drugi teoretiki svetovne književnosti kot enega, a neenakopravnega sistema poudarjajo idejo konsekracije. Z njo metropola literarnemu izdelku z obrobja omogoči dostop do globalne estetske potrošnje. Čeprav ne moremo zanikati vodilne vloge metropol, ne gre podcenjevati manj vidnega »kapilarnega svetovljenja«, prek katerega dela s periferij svetovnega literarnega sistema po stranskih poteh pisateljsko-prevajalskega mreženja, butičnih založb ter literarnih festivalov in revij najdejo odziv v ožjih, poznavalskih krogih bralcev-ustvarjalcev onkraj meja svojega matičnega jezika in književnosti. Svetovni literarni sistem, določen z neenakostmi kapitalizma in globalizacije, je torej dominantna raven svetovne literature, a v njegovi senci delujejo druge ravni, na katerih se razmerja med centri in periferijami postavljajo drugače. Na to kažeta dva primera svetovljenja slovenskega modernizma: Florjan Lipuš in Tomaž Šalamun.

Literatura

Appadurai, Arjun. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, MN; London: University of Minnesota Press, 2000.

Apter, Emily. Against World Literature: On the Politics of Untranslatability. London; New York, NY: Verso, 2013.

Apter, Emily. The Translation Zone. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2006.

Brouillette, Sarah. »World Literature and Market Dynamics«. Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. Ur. Stefan Helgesson in Pieter Vermeulen. London; New York, NY: Routledge, 2016. 93–106.

Carravetta, Peter. »The Canon(s) of World Literature«. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen idr. London; New York, NY: Routledge, 2012. 264–72.

Casanova, Pascale. »Consecration and Accumulation of Literary Capital«. Critical Readings in Translation Studies. Ur. Mona Baker. London; New York, NY: Routledge, 2010. 285–303.

Casanova, Pascale. The World Republic of Letters. Prev. M. B. DeBevoise. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004.

Cheah, Pheng. What Is a World? On Postcolonial Literature as World Literature. Durham, NC; London: Duke University Press, 2016.

Damrosch, David. What Is World Literature? Princeton, NJ: Princeton University Press, 2003.

Damrosch, David. »World Literature in a Postcanonical, Hypercanonical Age«. Comparative Literature in an Age of Globalization. Ur. Haun Sasussy. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 2006. 43–53.

Deckard, Sharae, idr. Combined and Uneven Development: Towards a New Theory of World-Literature. Liverpool: Liverpool University Press, 2015.

Der Zögling Tjaž. Entstehungskontext. Handke Online. Splet. Dostop 7. 10. 2022. https://handkeonline.onb.ac.at/node/748.

Domínguez, César. »Dionýz Ďurišin and a Systemic Theory of World Literature«. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen idr. London; New York, NY: Routledge, 2012. 99–107.

Ďurišin, Dionýz. Čo je svetová literatúra? Bratislava: Obzor, 1992.

Eckermann, Johann Peter. Pogovori z Goethejem. Prev. Josip Vidmar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1959.

Epstein, Andrew. »Tomaž Šalamun (1941–2014) and the New York School«. Locus Solus: The New York School of Poets. 28. 12. 2014. Splet. Dostop 7. 10. 2022. https://newyorkschoolpoets.wordpress.com/2014/12/28/tomaz-salamun-1941-2014-and-the-new-york-school/.

Frassinelli, Pier Paolo, in David Watson. »World Literature: A Receding Horizon«. Traversing Transnationalism: The Horizons of Literary and Cultural Studies. Ur. Pier Paolo Frassinelli, Ronit Frenkel in David Watson. Amsterdam: Rodopi, 2011. 191–207.

Goethe, Johann Wolfgang von. »Some Passages Pertaining to the Concept of World Literature«. Comparative Literature: The Early Years. An Anthology of Essays. Ur. Hans-Joachim Schulz in Philipp H. Rhein. Chapel Hill, NC: University of North Carolina Press, 1973. 1–12.

Goethe, Johann Wolfgang von. »Appendix: The Twenty-One Passages from Goethe’s Works, Diaries, Letters and Conversations in Which He Makes Use of the Expression ‘World Literature’«. Goethe and World Literature. Avtor Fritz Strich. London: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1949. 349–351.

Gupta, Suman. Globalization and Literature. Cambridge; Malden, MA: Polity, 2009.

Handke, Peter. »Nobel Lecture«. NobelPrize.org. Nobel Laureate in Literature 2019. 7. 12. 2019. Splet. Dostop 7. 10. 2022. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2019/handke/lecture/.

Hayot, Eric. »World Literature and Globalization«. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch in Djelal Kadir. London; New York, NY: Routledge, 2012. 223–231.

Heilbron, Johan. »Towards a Sociology of Translation«. Critical Readings in Translation Studies. Ur. Mona Baker. London; New York, NY: Routledge, 2010. 304–316.

Helgesson, Stefan, in Pieter Vermeulen, ur. Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. London; New York, NY: Routledge, 2016.

Helgesson, Stefan, in Pieter Vermeulen. »Introduction: World Literature in the Making«. Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. Ur. Stefan Helgesson in Pieter Vermeulen. London; New York, NY: Routledge, 2016. 1–20.

Hellewell, Olivia. »Creative Autonomy and Institutional Support in Contemporary Slovene Literature«. Translating the Literatures of Small European Nations. Ur. Rajendra Chitnis. Liverpool: Liverpool University Press, 2020.

Hitzke, Diana, in Miriam Finkelstein, ur. Slavische Literaturen der Gegenwart als Weltliteratur – hybride Konstellationen. 1. Auflage. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2018.

Juvan, Marko. Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem. Ljubljana: LUD Literatura, 2012.

Juvan, Marko. »Posvetnost svetovne literature in njeni svetovi«. Slavistična revija 69.1 (2021): 1–15.

Kadir, Djelal. »To World, to Globalize – Comparative Literature’s Crossroads«. Comparative Literature Studies 41.1 (2004): 1–9.

Kirby, John T. »The Great Books«. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch in Djelal Kadir. London; New York, NY: Routledge, 2012. 273–282.

Kliger, Ilya. »World Literature Beyond Hegemony in Yuri M. Lotman’s Cultural Semiotics«. Comparative Critical Studies 7.2–3 (2010): 257–274.

Lawall, Sarah. »Richard Moulton and the ‘Perspective Attitude in World Literature’«. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch in Djelal Kadir. London; New York, NY: Routledge, 2012. 32–40.

Lipuš, Florjan. Der Zögling Tjaž: Roman. Prev. Peter Handke in Helga Mračnikar. Salzburg: Residenz, 1981.

Lipuš, Florjan. Zmote dijaka Tjaža: roman. Maribor: Obzorja, 1972.

Marx, Karl, in Friedrich Engels. Komunistični manifest. Prev. Božidar Debenjak. Spremna beseda Mladen Dolar idr. Ljubljana: Sanje, 2009.

Messner, Elena. »Übersetzungen als Beitrag zu einem transnationalen literarischen Feld? Bosnische, kroatische und serbische Gegenwartsprosa am deutschen Buchmarkt (1991 bis 2012)«. Slavische Literaturen der Gegenwart als Weltliteratur – hybride Konstellationen. 1. Auflage. Ur. Diana Hitzke in Miriam Finkelstein. Innsbruck: Innsbruck University Press, 2018. 62–91.

Moretti, Franco. Grafi, zemljevidi, drevesa in drugi spisi o svetovni literaturi. Izbor, prev. in spremna beseda Jernej Habjan. Ljubljana: Studia humanitatis, 2011.

Moulton, Richard. »The Unity of Language and the Conception of World Literature and World Literature the Autobiography of Civilization«. World Literature: A Reader. Ur. Theo D’haen, César Domínguez in Mads Rosendahl Thomsen. London; New York, NY: Routledge, 2012. 28–35.

Musil, Robert. Zablode Gojenca Torlessa. Prev. in uvodna študija Darko Dolinar. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1971.

Nemoianu, Virgil. »‘National Poets’ in the Romantic Age: Emergence and Importance«. Romantic Poetry. Ur. Angela Esterhammer. Amsterdam; Philadelphia, PA: John Benjamins Publishing Company, 2002. 249–255.

Prendergast, Christopher. »The World Republic of Letters«. Debating World Literature. Ur. Christopher Prendergast. London; New York, NY: Verso, 2004. 1–25.

Roig-Sanz, Diana, in Reine Meylaerts, ur. Literary Translation and Cultural Mediators in ‘Peripheral’ Cultures: Customs Officers or Smugglers? Cham: Springer, 2018.

Sapiro, Gisèle. »Strategies of Importation of Foreign Literature in France in the Twentieth Century: The Case of Gallimard, or the Making of an International Publisher«. Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. Ur. Stefan Helgesson in Pieter Vermeulen. London; New York, NY: Routledge, 2016. 143–159.

Steiner, Ann. »World Literature and the Book Market«. The Routledge Companion to World Literature. Ur. Theo D’haen, David Damrosch in Djelal Kadir. London; New York, NY: Routledge, 2012. 316–324.

Thomsen, Mads Rosendahl. Mapping World Literature: International Canonization and Transnational Literatures. New York, NY: Continuum, 2008.

Vermeulen, Pieter. »On World Literary Reading: Literature, the Market, and the Antinomies of Mobility«. Institutions of World Literature: Writing, Translation, Markets. Ur. Stefan Helgesson in Pieter Vermeulen. New York: Routledge, 2016. 79–92.

Vimr, Ondřej. »Supply-Driven Translation: Compensating for Lack of Demand«. Translating the Literatures of Small European Nations. Ur. Rajendra Chitnis. Liverpool: Liverpool University Press, 2020.

Wallerstein, Immanuel. World-Systems Analysis: An Introduction. Durham, NC; London: Duke University Press, 2004.

Zhang, Longxi. »Canon and World Literature«. Journal of World Literature 1 (2016): 119–127.
Objavljeno
2022-11-07
Rubrike
Razprave