Samocenzura, družinske interpretacije in vpliv uradne pripovedi na avtobiografije žensk

Avtorji

  • Irena Selišnik

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i1.09

Ključne besede:

slovenska književnost, slovenske pisateljice, 19. stoletje, avtobiografija, samocenzura, Dolinar, Elvira, Govekar, Minka, Bartol, Marica

Povzetek

Članek primerjalno analizira avtobiografije treh žensk, Elvire Dolinar, Minke Govekar in Marice Bartol. Njihovi spominski zapisi so umeščeni v kontekst žanra slovenske avtobiografije, ki se je razvil konec 19. stoletja. Vse tri sodijo med protagonistke slovenskega ženskega gibanja, bile pa so tudi pisateljice, prevajalke in publicistke. V članku je predstavljena njihova interpretacija lastne življenjske zgodbe, tematizirane so pripovedi in argumentacije ter stil pripovedi, ki se včasih izreka, včasih pa molči o pomembnih življenjskih odločitvah. Njihove življenjske zgodbe so postavljene v širši zgodovinski kontekst, hkrati pa je njihova interpretacija lastne zgodbe soočena z interpretacijami njihovih življenj v očeh njihovih družinskih članov in z »uradno pripovedjo«. V tem okviru razprava pokaže, kako lahko v besedilu prepoznamo samocenzuro in kaj je bil njen predmet, prikazane pa so tudi tematske sorodnosti besedil ter razlike med njimi.

Literatura

VIRI

Bartol, Marica. »Iz mojega življenja«. <em>Razgledi</em> 3.4/5–9 (1948): 152–160; 246–250; 364–371; 408–415.

Dolinar, Elvira. »Moje življenje«. Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisni oddelek, Ms 1432. Fond Erne Muser. Zbirke. VIII. 1.5. Dolinar Elvira.

Dolinar, Elvira. »Moji spomini«. Narodna in univerzitetna knjižnica, Rokopisni oddelek, Ms 1432. Fond Erne Muser. Zbirke. VIII. 1.5. Dolinar Elvira.

Dolinar, Elvira. »Pred proslavo 50 letnice mature na ljubljanskem učiteljišču«. <em>Jutro</em>, 29. 7. 1938. 4.

Faganeli, Maja, in Kristina Seljak. »Intervju o Elviri Dolinar«. Seminarska naloga pri Zgodovini žensk 2016/2017. Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta.

Govekar, Minka. »Elvira Dolinar«. <em>Slovenska žena</em>. Ur. Minka Govekar. Ljubljana: Splošno slovensko žensko društvo, 1927. 213–216.

Grafenauer, Bogo. <em>Struktura in tehnika zgodovinske vede: uvod v študij zgodovine</em>. Ljubljana: Univerzitetna založba, 1960.

Hočevar, Pavla. »Minka Govekarjeva«. <em>Ženski svet</em> 2.12 (1924): 265–267.

»Minka Govekarjeva: ob petdesetletnici njenega rojstva«. <em>Jutro</em>, 28. 10. 1924. 3.

Mohorič, Milena. »Marica Bartol«. <em>Modra ptica</em> 11.5 (1939/1940): 84–90.

Moravec, Dušan. <em>Pisma Frana Govekarja: prva knjiga</em>. Ljubljana: SAZU, 1978.

Osebni fond Minka Govekar. Arhiv Republike Slovenije, AS 1666. Škatla 1.

Schweiger, Karel. »K zgodovini slovenskega socializma«. <em>Naši zapiski</em> 11.7–8 (1914): 200–206.

LITERATURA

Chin, Grace V. S. »Expressions of Self-Censorship: Ambivalence and Difference in Malaysian and Singaporean Chinese Women’s Prose Writings in English«. <em>A Multidisciplinary Journal</em> 6. 1 (2005/2006): 13–34.

Dović, Marijan. »Totalitarna in post-totalitarna cenzura: od trde k mehki?« <em>Primerjalna književnost</em> 31.3 (2008): 9–20.

Grdina, Igor. »Avtobiografija pri Slovencih v drugi polovici 19. stoletja«. <em>Slavistična revija</em> 40.4 (1992): 341–363.

Koron, Alenka. »Roman kot avtobiografija«. <em>Slovenski roman</em>. Ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete, 2003. 191–200.

Koron, Alenka. »Avtobiografija in naratologija: sodobne pripovednoteoretske kategorije v raziskavi avtobiografskih pripovedi«. <em>Jezik in slovstvo</em> 53.3–4 (2008): 7–21.

Levi, Primo. <em>Potopljeni in rešeni</em>. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2003.

Luthar, Oto. <em>Med kronologijo in fikcijo</em>. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 1993.

Mayer, Tamar. »Gender Ironies of Nationalism: Setting the Stages«. <em>Gender Ironies of Nationalism: Sexing the Nation</em>. Ur. Tamar Mayer. London; New York, NY: Routledge, 2012. 1–23.

Melik, Vasilij. <em>Slovenci 1848–1918: razprave in članki</em>. Maribor: Založba Litera, 2002.

Mihurko Poniž, Katja. »Začetki ženskega avtobiografskega diskurza na Slovenskem«. <em>Avtobiografski diskurz</em>. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 247–260.

Mihurko Poniž, Katja. <em>Literarna ustvarjalka v očeh druge_ga: študije o recepciji, literarnih stikih in biografskem diskurzu</em>. Nova Gorica: Založba Univerze v Novi Gorici, 2017.

Mihurko Poniž, Katja. »Zwischen ‘Fact and Fiction’: Zofka Kveder als feministische Ikone in den Werken ihrer Zeitgenossen und Zeitgenossinnen (Auto)biographischer Diskurs und Feminismus.« <em>Literarische Freiräume: festschrift für Neva Šlibar</em>. Ur. Vesna Kondrič Horvat, Dejan Kos, Andrea Leskovec in Špela Virant. Ljubljana: Založba FF, 2019. 65–77.

Novak Popov, Irena. »Štiri ženske avtobiografije«. <em>Jezik in slovstvo</em> 53.3/4 (2008): 53–67.

Passerini, Luisa. <em>Ustna zgodovina, spol in utopija: izbrani spisi</em>. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2008.

Perenič, Urška. »Dnevnik kot literarnozgodovinski vir: Tagebuch 1844 Louise Crobath«. <em>Slavistična revija</em> 67.3 (2019): 425–439.

Rožac Darovec, Vida. »Metodološki in teoretični problemi ustne zgodovine«. <em>Acta Histriae</em> 14.2 (2006): 447–467.

Selišnik, Irena. »Constraints and Limitations of Women’s Right to Vote in Carniola: Concepts, Activities and Perceptions«. <em>Politisches Handeln von Frauen in der Habsburgermonarchie, 1780–1918</em>. Ur. Barbara Haider-Wilson in Waltraud Schütz (v tisku).

Selišnik, Irena. »Ivanka Anžič Klemenčič od mlade do ‘stare feministke’«. <em>Slovenka: prvi ženski časopis (1897–1902)</em>. Ur. Marta Verginella. Ljubljana: Založba FF, 2017. 27–38.

Studen, Andrej, in Katarine Kobilica. <em>Volja do dela je bogastvo: mikrozgodovinska študija o ljubljanskem stavbnem podjetniku Matku Curku (1885–1953) in njegovi družini</em>. Ljubljana: Nova revija, 1999.

Šlibar, Neva. »Ženski (avto)biografski diskurz: o njegovi subverzivnosti in potrebi po uzaveščanju njegovih pravil«. <em>Delta: revija za ženske študije in feministično teorijo</em> 2.1/2 (1996): 64–77.

Štular Sotošek, Karmen. <em>Žensko časopisje na Slovenskem</em>. Ljubljana: NUK, 1997.

Thébaud, Françoise. »The Great War and the Triumph of Sexual Division«. <em>A History of Women: Toward a Cultural Identity in the Twentieth Century</em>. Ur. Françoise Thébaud. Cambridge, MA; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1998. 21–75.

Troha, Gašper. »Socialistična in demokratična cenzura v Sloveniji«. <em>Primerjalna književnost</em> 31.3 (2008): 95–101.

Tzanaki, Demetra. <em>Women and Nationalism in the Making of Modern Greece: The Founding of the Kingdom to the Greco-Turkish War</em>. London: Palgrave Macmillan, 2009.

Verginella, Marta. »Marica Nadlišek Bartol, prva urednica Slovenke«. <em>Slovenka: prvi ženski časopis (1897–1902)</em>. Ur. Marta Verginella. Ljubljana: Založba FF, 2017. 17–26.

Verginella, Marta. »Zgodovinopisna raba avtobiografskih virov in značilnosti ženskega biografskega pisanja«. <em>Avtobiografski diskurz</em>. Ur. Alenka Koron in Andrej Leben. Ljubljana: Založba ZRC, 2011. 95–108.

Verginella, Marta. <em>Suha pašta, pesek in bombe: vojni dnevnik Bruna Trampuža</em>. Koper: Univerza na Primorskem, 2004.

Vodopivec, Peter. »Kako so ženske na Slovenskem v 19. stoletju stopale v javno življenje: prispevek k zgodovini žensk v slovenskem prostoru (1848–1900)«. <em>Zgodovina za vse</em> 1.2 (1994): 30–44.

Vodopivec, Peter. <em>Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja</em>. Ljubljana: Modrijan, 2006.

Vošnjak, Josip. <em>Spomini</em>. Ljubljana: Slovenska matica, 1982.

Yuval Davis, Nira. <em>Gender & Nation</em>. London: Sage Publications, 1998.

Prenosi

Objavljeno

2023-05-14

Številka

Rubrike

Tematski sklop