Koga nagovarjajo <em>Shakespearovi soneti</em> (v slovenščini)?

Avtorji

  • Andrej Zavrl

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i1.10

Ključne besede:

angleška poezija, Shakespeare, William, soneti, spolna zaznamovanost, slovenski prevod, večpomenskost, razdvoumljanje

Povzetek

Shakespearovih 154 sonetov, ki so prvič izšli leta 1609, je literarna veda tradicionalno razvrščala v dve skupini: soneti 1–126 naj bi opevali čednega mladeniča, soneti 127–154 pa »črno damo«. Večinoma je veljalo tudi, da soneti pripovedujejo precej koherentno pripoved o odnosu lirskega subjekta z njima. Besedilna resnica pa je, da je nemogoče reči, koliko oseb Soneti nagovarjajo, poleg tega pa jih je večina spolsko nezaznamovanih. Analize se pri različnih raziskovalkah in raziskovalcih razlikujejo, avtor članka predlaga naslednjo: od 139 sonetov z eno nagovorjeno osebo je v izvirniku 115 spolsko nedoločenih, 14 jih izrecno opeva moškega, 10 pa žensko. Šest sonetov nagovarja dve osebi, preostali pa abstraktne pojme. V slovenščini sta doslej izšla dva integralna prevoda – leta 1965 prevod Janeza Menarta, štiri desetletja pozneje pa Srečka Fišerja – in prevajalca sta se morala soočiti tudi z vprašanjem spolske (ne)določenosti pesemskih besedil ter s fluidnostjo spola in seksualnosti v izhodiščnih besedilih. Oba sta pri obsežnem spolskem razdvoumljanju sledila tradicionalni razporeditvi sonetov v že omenjeni skupini, pri čemer je Fišer nevtralnost ohranil pri nekoliko večjem deležu sonetov kot Menart.

Literatura

VIRI

Shakespeare, William. <em>Soneti</em>. Prev. Janez Menart. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1976.

Shakespeare, William. <em>Soneti</em>. Prev. Srečko Fišer. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2005.

Shakespeare, William. »Iz Shakespeara [fragment soneta 141]«. Prev. Josip Jurčič. 1868. <em>Zbrano delo. 9. knjiga</em>. Ur. Mirko Rupel. Ljubljana: DZS, 1960. 261.

Shakespeare, William. »Sonet 66«. Prev. Mile Klopčič. <em>Ameriški družinski koledar</em> 23.1 (1937): 207.

Shakespeare, William. »Shakespeare [sonet 98]«. Avtor in prev. Oton Župančič. <em>Zbrano delo. 4. knjiga</em>. Ur. Josip Vidmar in Joža Mahnič. Ljubljana: DZS, 1967. 293. (Prevod prvič objavljen v: Mohorič, Milena. »Osemindevetdeseti sonet«. <em>Modra ptica</em> 9.3 (1938): 69–72.)

Shakespeare, William. »Iz Shakespearovih sonetov [soneti 1, 3, 19, 55, 71, 97]«. Prev. Alojz Gradnik. <em>Nova obzorja</em> 9 (1956): 383–385.

Shakespeare, William. »Sonet 116«. Prev. Filibert Benedetič. <em>Jadranski koledar 1964</em>. Ur. Jože Koren. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 1964. 156.

Shakespeare, William. »[Soneta 138, 144]«. Prev. Janko Moder. <em>Zbrana dela. 14. knjiga</em>. Ur. Matej Bor. Ljubljana: DZS, 1973. 113–114.

Shakespeare, William. »[Soneti 18, 128, 146]«. Prev. Karel Rakovec. <em>Meddobje</em> 18.1/2 (1982): 51–52.

LITERATURA

Booth, Stephen. »Commentary«. <em>Shakespeare’s Sonnets</em>. Avtor William Shakespeare. Ur. Stephen Booth. 1977. London; New Haven, CT: Yale University Press, 2000. 135–573.

Burrow, Colin. »Introduction«. <em>The Complete Sonnets and Poems: The Oxford Shakespeare</em>. Avtor William Shakespeare. Ur. Colin Burrow in Stanley Wells. Oxford: Oxford University Press, 2002.

Callaghan, Dympna. <em>Shakespeare’s Sonnets</em>. Malden, MA: Blackwell, 2007.

De Grazia, Margreta. »The Scandal of Shakespeare’s Sonnets«. <em>Shakespeare Survey</em> 46 (1993): 35–50.

Duncan-Jones, Katherine. »Preface«. <em>Shakespeare’s Sonnets</em>. Avtor William Shakespeare. Ur. Katherine Duncan-Jones. London: Thomas Nelson and Sons, 1998. xii–xv.

Duncan-Jones, Katherine. »Introduction«. <em>Shakespeare’s Sonnets</em>. Avtor William Shakespeare. Ur. Katherine Duncan-Jones. London: Thomas Nelson and Sons, 1998. 1–105.

Edmondson, Paul, in Stanley Wells. »Introduction«. <em>All the Sonnets of Shakespeare</em>. Avtor William Shakespeare. Ur. Paul Edmondson in Stanley Wells. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. 1–44.

Edmondson, Paul, in Stanley Wells. <em>Shakespeare’s Sonnets</em>. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Greenblatt, Stephen. <em>Will in svet: kako je Shakespeare postal Shakespeare</em>. Prev. Marija Zlatnar Moe. Ljubljana: Beletrina, 2016.

Hammond, Paul. »Reading Shakespeare’s Sonnets«. William Shakespeare, <em>Shakespeare’s Sonnets: An Original-Spelling Text</em>. Ur. Paul Hammond. Oxford: Oxford University Press, 2012.

Hyland, Peter. <em>An Introduction to Shakespeare’s Poems</em>. Basingstoke; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2002.

Jurak, Mirko. »Skrivnosti življenja Shakespearovih sonetov«. <em>William Shakespeare</em>. Prev. Janez Menart. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990. 177–208.

Juvan, Marko. <em>Literarna veda v rekonstrukciji: uvod v sodobni študij literature</em>. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2006.

Kingsley-Smith, Jane. <em>The Afterlife of Shakespeare’s Sonnets</em>. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Kos, Janko. »Lirika Shakespearovih sonetov«. <em>Shakespeare pri Slovencih</em>. Ur. France Koblar. Ljubljana: Slovenska matica, 1965. 77–120.

Logar, Tine. »Pomenska odprtost Shakespearovih sonetov«. <em>Soneti</em>. Avtor William Shakespeare. Prev. Janez Menart. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 175–176.

Menart, Janez. »O prevajalskem ptičjem mleku«. <em>Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil. 27. zbornik DSKP</em>. Ur. Martina Ožbot. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002. 61–91.

Menart, Janez. »Spremna beseda«. <em>Soneti</em>. Avtor William Shakespeare. Prev. Janez Menart. Ljubljana: Slovenska matica, 1965. vi–xv.

Menart, Janez. »Opombe«. <em>Soneti</em>. Avtor William Shakespeare. Prev. Janez Menart. Ljubljana: Slovenska matica, 1965. 172–194.

Morozov, Mihail Mihajlovič. <em>Shakespeare</em>. Prev. Janez Menart. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1952.

Nelles, William. »Sexing Shakespeare’s Sonnets: Reading Beyond Sonnet 20«. <em>English Literary Renaissance</em> 39.1 (2009): 128–140.

Novak, Boris A., ur. <em>Sonet</em>. Ljubljana: DZS, 2004.

Roberts, Sasha. »Shakespeare’s <em>Sonnets</em> and English Sonnet Sequences«. <em>Early Modern English Poetry: A Critical Companion</em>. Ur. Patrick Cheney, Andrew Hadfield in Garrett A. Sullivan, Jr. Oxford: Oxford University Press, 2007. 172–183.

Schalkwyk, David. <em>Speech and Performance in Shakespeare’s Sonnets and Plays</em>. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Schoenfeldt, Michael. »The Sonnets«. <em>The Cambridge Companion to Shakespeare’s Poetry</em>. Ur. Patrick Cheney. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 125–143.

Schoenfeldt, Michael. <em>The Cambridge Introduction to Shakespeare’s Poetry</em>. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Shakespeare, William. »Sonet 151«. Prev. Srečko Fišer. <em>Gledališki list Primorskega dramskega gledališča Nova Gorica</em> 48.2 (2002): 5.

Shakespeare, William. <em>All the Sonnets of Shakespeare</em>. Ur. Paul Edmondson in Stanley Wells. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Shakespeare, William. <em>Soneti</em>. Prev. Janez Menart. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1976.

Shakespeare, William. <em>Soneti</em>. Prev. Srečko Fišer. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2005.

Shrank, Cathy. »Reading Shakespeare’s <em>Sonnets</em>. John Benson and the 1640 <em>Poems</em>«. <em>Shakespeare</em> 5.3 (2009): 271–291.

Spišiaková, Eva. <em>Queering Translation History: Shakespeare’s Sonnets in Czech and Slovak Transformations</em>. New York, NY: Routledge, 2021.

Strojan, Marjan. »Snov prečudna in dragocena«. <em>Pesmi iz iger</em>. Avtor William Shakespeare. Izbor, prev. in spremna besedila Marjan Strojan. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 161–233.

Škulj, Jola. »The Slovenian Response to Shakespeare’s Sonnets«. <em>William Shakespeare’s Sonnets: For the First Time Globally Reprinted: A Quartercentenary Anthology 1609–2009</em>. Ur. Manfred Pfister in Jürgen Gutsch. Dozwil: Signathur, 2009. 603–611.

Taylor, Gary, in Rory Loughnane. »The Canon and Chronology of Shakespeare’s Work«. <em>The New Oxford Shakespeare: Authorship Companion</em>. Ur. Gary Taylor in Gabriel Egan. Oxford: Oxford University Press, 2017. 417–602.

Vidmar, Josip. »V rokah življenja«. <em>Shakespeare pri Slovencih</em>. Ur. France Koblar. Ljubljana: Slovenska matica, 1965. 68–76.

Prenosi

Objavljeno

2023-05-14

Številka

Rubrike

Tematski sklop