Ženski pesemski diskurz v spletu povojnih ideologij: <em>Senca v srcu</em> Ade Škerl

  • Varja Balžalorsky Antić
Ključne besede: slovenska poezija, socialistična ideologija, žensko pisanje, Škerl, Ada, intimizem, pesniški kanon, literarna recepcija

Povzetek

Razprava obravnava zbirko Senca v srcu Ade Škerl. Leta 2019 mineva sedemdeset let od izida te v marsičem prelomne zbirke, ki do danes ni doživela ponatisa, in deset let od smrti zamolčane avtorice, ki je bila dolga leta marginalizirana in je rehabilitacijo doživela šele ob koncu svojega življenja. Na primeru zbirke razprava pokaže nekaj tenzij med različnimi oblikami ideologije in ženskim pesemskim diskurzom v času po drugi svetovni vojni. Najprej skicira položaj ženske v tedanji družbi na podlagi medijske podobe, nato predstavi sočasno ideološko narekovano pesniško produkcijo in obrat k intimizmu. Sledi zgoščena tematsko-motivna in transnaratološka analiza knjige s poudarkom na analizi družbenospolnih reprezentacij, pri čemer se izkaže, da ta pesemski diskurz ostaja znotraj patriarhalno zasnovanih struktur tako v poetološkem kakor družbenospolnem smislu. V drugem delu članek obravnava negativno recepcijo knjige in njene daljnosežne posledice (ustvarjalno avtocenzuro, dolgotrajno stigmatizacijo in postavljenost na obrobje pesniškega kanona). V zadnjem delu so navedeni razlogi, zakaj Senci v srcu literarna zgodovina ni pripisala prelomne vloge začetnice intimističnega pesniškega toka.

Literatura

Bajt, Drago. »Srce v senci«. Ampak 5.8/9 (2004): 72–73.

– – –. Kar je sonce za luno, to je Rusija za nas. Kaj je socialistični realizem. Ljubljana: LUD Literatura, 2016.

Borovnik, Silvija. Pišejo ženske drugače? O Slovenkah kot pisateljicah in literarnih likih. Ljubljana: Mihelač, 1995.

Chrobáková Repar, Stanislava. Iniciacije ali književnost onkraj vidnega. Ljubljana: Zavod, 2018.

Cixous, Hélène. Smeh Meduze in druga besedila. Prev. Barbara Pogačnik. Ljubljana: Apokalipsa, 2005.

Forstnerič Hajnšek, Melita. »V spomin. Ada Škerl 1924–2009«. Večer 2. 6. 2009: 14.

Gradnik, Alojz. Eros tanatos. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1972.

Kačič, Mila. Neodposlana pisma. Ljubljana: Slovenski književni zavod, 1951.

Kos, Janko. Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1983.

– – –. Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

– – –. Slovenska lirika 1950–1980. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1983.

Kovič, Kajetan, Ciril Zlobec, Janez Menart in Tone Pavček. Pesmi štirih. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1953.

Kovič, Kajetan. »Temna tišina Ade Škerlove«. Ada Škerl. Temna tišina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. 87–98.

Kristeva, Julia. Revolucija pesniškega jezika. Prev. Matej Leskovar. Koper: Hyperion, 2005.

Mihurko Poniž, Katja. »Feministične literarnovedne raziskave tukaj in zdaj«. Jezik in slovstvo 50.3/4 (2005): 87–95.

Mihurko Poniž, Katja. »Slovenska literarna zgodovina in žensko avtorstvo: stare aporije in nove možnosti«. Vloga središča: konvergenca regij in kultur, Slovenski slavistični kongres 2010. Ur. Irena Novak Popov. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2010. 393–401.

Mladinska revija 4.2 (1948/1949), posebna številka. Zbornik konference mladih književnikov in piscev-začetnikov Slovenije.

Moi, Toril. Politika spola/teksta: feministična literarna teorija. Prev. Katarina Jerin. Ljubljana: LUD Literatura, 1999.

Novak Popov, Irena. Antologija slovenskih pesnic I. Ljubljana: Tuma, 2004.

– – –. Antologija slovenskih pesnic II. Ljubljana: Tuma, 2005.

– – –. Novi sprehodi po slovenski poeziji. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2014.

– – –. Sprehodi po slovenski poeziji. Maribor: Litera, 2003.

Osti, Josip. »Lastna bolečina in občutek za bolečino drugega (O poeziji Ade Škerl)«. Josip Osti. Tek pod mavrico. Ljubljana: Apokalipsa, 2008. 11–18.

Paternu, Boris, et al. Slovenska književnost 1945–1965. I. knjiga. Lirika in proza. Ljubljana: Slovenska matica, 1967.

Pibernik, France. Med tradicijo in modernizmom: pričevanja o sodobni poeziji. Ljubljana: Slovenska matica, 1978.

Pogačnik, Jože, et al. Slovenska književnost III. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 2001.

Pogačnik, Jože, in Franc Zadravec. Zgodovina slovenskega slovstva. Maribor: Obzorja, 1973.

Poniž, Denis. »De profundis. Ada Škerl: Temna tišina«. Delo 23. 7. 1992: 7.

– – –. Slovenska lirika 1950–2000. Ljubljana: Slovenska matica, 2000.

Puhar, Alenka. »Ujeta v težka molčanja«. Delo 2. 6. 2004: 13.

Škerl, Ada. Senca v srcu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1949.

– – –. Obledeli pasteli. Ljubljana: Lipa, 1965.

– – –. Temna tišina. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992.

– – –. »Moja srečanja s cenzuro: te igrice ‘rinčke talat’ še danes ne razumem«. Delo 7. 5. 1998: 13.

Troha, Gašper. Ujetniki svobode. Slovenska dramatika in družba med letoma 1943 in 1990. Maribor: Aristej, 2015.

Verginella, Marta. Ženska obrobja: vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006.

Objavljeno
2019-05-23
Rubrike
Tematski sklop